Plurilingválny a interkultúrny edulab na podporu stratégie internacionalizácie univerzity

Informácie o projekte

Číslo projektu:KEGA 004UMB-4/2019
Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2021
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Spoluriešitelia:prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD. – zástupca
PhDr. Anna Schneiderová, PhD. (PF UMB)
PaedDr. Mária Rošteková (FPVMV UMB)
Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. (FF UMB)
PhDr. Eva Molnárová, PhD. (FF UMB)
doc. PhDr. Anna Zelenková, PhD. (EF UMB)
Zahraničný projekt:nie