Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Neformálne vzdelávanie ako súčasť modernej vzdelávacej paradigmy v pregraduálnej príprave budúcich profesionálov pomáhajúcich profesií