Neformálne vzdelávanie ako súčasť modernej vzdelávacej paradigmy v pregraduálnej príprave budúcich profesionálov pomáhajúcich profesií

Informácie o projekte

Číslo projektu:VEGA 1/0409/21
Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Jana Šolcová, PhD. - zástupkyňa vedúcej projektu
doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.
PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.
Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
PhDr. Mgr. Lucia Galková, PhD.
Mgr. Hana Kocúrová - doktorandka
Zahraničný projekt:nie