Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Koncepcia vyučovacieho predmetu etická výchova v Slovenskej republike a vo vybraných európskych krajinách

Projekt analyzoval koncepciu vyučovacieho predmetu Etická výchova na Slovensku a hľadal a skúmal jej ekvivalenty vo vybraných európskych krajinách. V závere navrhol vhodný študijný program učiteľstva etickej výchovy pre slovenské vzdelávacie inštitúcie.

Vrámci projektu vyšli tieto knižné publikácie:

Korim, V - Androvičová, Z - Kaliský, J. (Eds.) Etická výchova: problémy teórie a praxe. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : PF UMB, 2007

Korim, V. - Fridrichová, P. - Kaliský, J. - Androvičová, Z. - Hanesová, D. - Valica, M. - Čižmáriková, K. - Poliach, V. Premeny etickej výchovy v európskom kontexte. Banská Bystrica : PF UMB, 2008

Ligas, Š. (Ed.) Mravná výchova v školách na Slovensku a v zahraničí. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : PF UMB, 2009

Kaliský, J. Etická výchova v nemecky hovoriacich krajinách. Banská Bystrica : PF UMB, 2009

Korim, V. - Fridrichová, P. - Valica, M. - Hanesová, D. - Androvičová, Z. -  Kyseľová, J. - Poliach, V. - Kaliský, J. Koncepcie etickej výchovy v dynamických premenách. Banská Bystrica : PF UMB, 2010