Koncepcia vyučovacieho predmetu etická výchova v Slovenskej republike a vo vybraných európskych krajinách

Informácie o projekte

Projekt komparoval slovenský vyučovací predmet etická výchovy voči jej zahraničným ekvivalentom.

Vyhlasovateľ:

APVV MŠ SR

 

Číslo projektu:APVV-0372-06
Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.
Koordinátor projektu:Mgr. Ján Kaliský, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Ján Kaliský, PhD.
doc. PhDr. Soňa Kariková, PhD.,
Mgr. Vladimír Poliach, PhD.,
Zlata Androvičová, PhD.,
Mgr. Petra Fridrichová,
PaeDr. Štefan Porubský, PhD.,
PhDr. Miroslav Valica, PhD.,
PaedDr. Katarína Čižmáriková,
doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Zahraničný projekt:nie

Projekt analyzoval koncepciu vyučovacieho predmetu Etická výchova na Slovensku a hľadal a skúmal jej ekvivalenty vo vybraných európskych krajinách. V závere navrhol vhodný študijný program učiteľstva etickej výchovy pre slovenské vzdelávacie inštitúcie.

Vrámci projektu vyšli tieto knižné publikácie:

Korim, V - Androvičová, Z - Kaliský, J. (Eds.) Etická výchova: problémy teórie a praxe. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : PF UMB, 2007

Korim, V. - Fridrichová, P. - Kaliský, J. - Androvičová, Z. - Hanesová, D. - Valica, M. - Čižmáriková, K. - Poliach, V. Premeny etickej výchovy v európskom kontexte. Banská Bystrica : PF UMB, 2008

Ligas, Š. (Ed.) Mravná výchova v školách na Slovensku a v zahraničí. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : PF UMB, 2009

Kaliský, J. Etická výchova v nemecky hovoriacich krajinách. Banská Bystrica : PF UMB, 2009

Korim, V. - Fridrichová, P. - Valica, M. - Hanesová, D. - Androvičová, Z. -  Kyseľová, J. - Poliach, V. - Kaliský, J. Koncepcie etickej výchovy v dynamických premenách. Banská Bystrica : PF UMB, 2010