Adaptácia nových metodík na posudzovanie morálneho usudzovania v kontexte mravnej výchovy adolescentov

Informácie o projekte

Riešitelia hľadali nástroje vhodné na zisťovanie efektivity pedagogických intervenčných programov pre mravný rozvoj žiaka.

Vyhlasovateľ:

VEGA MŠ SR

Číslo projektu:Vega 1/1080/12
Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Ján Kaliský, PhD.
Koordinátor projektu:PaedDr. Lada Kaliská, PhD.
Spoluriešitelia:PaedDr. Lada Kaliská, PhD.,
PaedDr. Katarína Čižmáriková, PhD.
Zahraničný projekt:nie

Projekt mal vyplniť medzeru v poskytnutí nástroja na zisťovanie efektivity pedagogických intervenčných programov pre mravný rozvoj žiaka. Primárne ciele projektu boli dva: realizovať teoretickú analýzu a systemizáciu poznatkov nového konštruktu morálnej inteligencie a získať a následne v slovenských podmienkach výskumne verifikovať štandardizované zahraničné metodiky: Test morálneho usudzovania (autor G. Lind, Nemecko) a Test (morálnych) konkrétnych problémov (autor J. Rest, USA). Tieto diagnostické nástroje môže využiť odborná komunita na hodnotenie efektivity intervenčných výchovných programov rozvoja morálneho uvažovania a správania sa v prostredí edukácie (vyučovacie hodiny etickej a náboženskej výchovy).