RSS RSS print

Naši absolventi v praxi

Naša absolventka Sociálnej pedagogiky a externá učiteľka získala medailu

 

Moje štúdium na PF UMB v programe sociálna pedagogika

Všetkým uchádzačom o štúdium sociálnej pedagogiky by som chcela uľahčiť rozhodovanie a sprístupniť im moju motiváciu a skúsenosti z tohto štúdia.

Vždy som sa zaujímala o prácu s ľuďmi a profesia sociálny pedagóg, ktorá patrí medzi pomáhajúce profesie bola pre oblasť, v ktorej som pracovala veľmi potrebná. V roku 2001 som začala pracovať v centre výchovnej a psychologickej prevencie. Tieto centrá sa spojili s pedagogicko-psychologickými poradňami a vznikli centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde v Lučenci v oddelení poradenstva sociálneho vývinu a prevencie pracujem dodnes.

Počas štúdia sociálnej pedagogiky som sa naučila teoretické vedomosti, ktoré som získavala štúdiom, aplikovať do svojej práci a pôsobiť hlavne v oblasti primárnej prevencie. Praktické zručnosti, ktoré som získavala v štúdiom na odborných seminároch mi umožňovali realizovať prevenciu na profesionálnej úrovni a pôsobiť aj v sekundárnej prevencii. Realizácia sociálneho poradenstva, práca s deťmi s problémovým správaním, práca s rodinami a iné, sa stali náplňou mojej pracovnej činnosti. Sociálna pedagogika ma naučila, že predchádzať problémom je oveľa účinnejšie, ako ich hasiť. Preto je nevyhnutné aby prevencia bola vykonávaná na odbornej úrovni sociálnymi pedagógmi a to hlavne v školách, kde sociálni pedagógovia chýbajú, v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ale aj v iných zariadeniach, kde môžu pôsobiť sociálni pedagógovia. Vďaka sociálnej pedagogike a získanej profesii sociálny pedagóg môžu absolventi pôsobiť v rôznych iných organizáciách a občianskych združeniach, ktoré sa zaoberajú prevenciou ale aj pomocou pre ľudí.

Profesia sociálny pedagóg mi umožňuje pôsobiť v Lige proti rakovine v práci s onkologickými pacientmi v okrese Lučenec, umožňuje mi byť členkou Komisie pre prevenciu protispoločenských javov mesta Lučenec za zariadenie v ktorom pracujem. Všetky moje činnosti, ktoré vykonávam a realizujem sú výsledkom štúdia sociálnej pedagogiky na PF UMB, prístupov docentov a profesorov k napĺňaniu obsahu štúdia a hlavne profesorky Hroncovej, ktorá garantuje tento študijný program a samozrejme mojím záujmom o sociálnu pedagogiku.

Všetkým študentom, ktorí sa rozhodujú o štúdiu, chcem povedať, že štúdium sociálnej pedagogiky má veľký význam, nakoľko čoraz častejšie počujeme o vzniku sociálno-patologických javov, rozpadajúcich sa rodinách, problémového správania sa detí v škole. Tu má svoje pole pôsobnosti sociálny pedagóg, lebo vie vhodne a adresne zareagovať na tieto problémy a svojím preventívnym pôsobením predísť zhoršovaniu týchto stavov, krízových situácií alebo eliminácii týchto javov a hlavne vie primárne pôsobiť tak, aby sa predišlo vzniku sociálno-patologických javov a problémového správania sa detí v školách ale aj rodinách.

V závere sebareflexie môjho štúdia sociálnej pedagogiky chcem vyzdvihnúť prácu a kolegiálny prístup profesorky Hroncovej a profesorky Emmerovej k študentom a v doktorandskom štúdiu ich snahu prepájania teórie s praxou, ochotu napĺňať potreby praxe a prispôsobovať sa jej, čo považujem za najdôležitejšie pri profesionalizácie prevencie v celej spoločnosti.

PhDr. Katarína Kropáčová, PhD.
kontakt: katarina.santal@post.sk

Prílohy ku stránke:

Kontaktný formulár

=