Valné zhromaždenie ASPg

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujem si Vám v mene predsedníctva Asociácie sociálnych pedagógov oznámiť, že sme boli nútení preložiť termín Valného zhromaždenia ASPg, ktoré sa malo konať dňa 6. 3.2020. Túto zmenu sme museli uskutočniť z toho dôvodu, že na 6. 3. 2020 sa ospravedlnilo mnoho členov (z pracovných i zdravotných dôvodov) v dôsledku čoho by sme neboli uznášania schopní. Vzhľadom ku skutočnosti, že budeme riešiť okrem iného aj personálne otázky, musí byť prítomná nadpolovičná väčšina členov ASPg. Chcem Vás tiež informovať, že na VZ chceme členom poskytnúť aj zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Socialia 2019 pod názvom „Quo vadis sociálna pedagogika v 21. storočí?“, na ktorej už Asociácia sociálnych pedagógov participovala ako jeden zo spoluorganizátorov. V zborníku sú riešené najaktuálnejšie otázky a problémy sociálnej pedagogiky na Slovensku a v krajinách V4. Náhradný termín konania VZ ASPg bude 3. 4. 2020 o 10.00 hod. v D006. Vzhľadom k tomu, že sme Vám už pozvánku poslali, k náhradnému termínu ju už posielať opäť nebudeme.

Milé členky a členovia ASPg dovoľujem si Vám pripomenúť, že v zmysle Stanov ASPg je potrebné uhradiť členské do konca marca a preto Vás prosím o splnenie tejto povinnosti, pretože v apríli to už nebude možné zaplatiť na VZ a odniesť do banky spoločne.

Členský poplatok 10 eur je potrebné uhradiť na číslo účtu SK23 5200 0000 0000 1810 8087 (VS: dátum narodenia bez interpunkčných znamienok, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko) bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

Milé členky a členovia ASPg vyjadrujem presvedčenie, že náhradný termín konania VZ ASPg dňa 3.4. 2020 Vám bude viac vyhovovať ako termín 6.3. 2020. Zároveň Vás chcem všetkých poprosiť o spätnú informáciu či sa na VZ ASPg môžete zúčastniť alebo nie (maximálne do 15.3. 2020) z toho dôvodu, že budeme objednávať občerstvenie na túto akciu s oficiálnej firmy podľa počtu členov. Odpovedajte prosím na moju emailovú adresu.

Srdečne zdravím, želám Vám všetko dobré v osobnom i pracovnom živote a teším sa na stretnutie s Vami.

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.