Katedra pedagogiky

Cieľom vzdelávania je dať telu i duši všetku krásu a dokonalosť, akej sú schopné.

Oznamy katedry

Kde nás nájdete

Katedra pedagogiky PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra pedagogiky má viac ako 55-ročnú históriu. Jej poslaním je príprava študentov a študentiek na výkon profesie učiteľ, vychovávateľ, asistent učiteľa a sociálny pedagóg. Okrem zabezpečenia garantovaných študijných programov sa členovia a členky katedry podieľajú na garantovaní a výučbe pedagogických disciplín pedagogicko-psychologického základu učiteľstva na univerzite.

Vo vedecko-výskumnej činnosti katedra spolupracuje s viacerými univerzitnými pracoviskami v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Argentíne prostredníctvom projektovej a výučbovej činnosti. Členky a členovia katedry sú v súčasnosti zapojení do riešenia domácich i zahraničných projektov výskumného i vzdelávacieho charakteru. Pravidelne organizuje konferencie a rôzne workshopy a semináre. Aktívne spolupracuje s rôznymi subjektami edukačnej praxe, napr. s Metodicko-pedagogickým centrom v Banskej Bystrici, Živicou, Edumou, Centrom komunitného organizovania, Nadáciou Milana Šimečku, Školou v prírode Aligátory a pod. Katedra bola iniciátorom vzniku Asociácie sociálnych pedagógov na Slovensku a je aj jej sídlom. Aktívne participuje na rozvíjaní stratégie service learning, ako aj na šírení Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu.

Hlavné oblasti výskumu:

  • Pedagogika a pedeutológia (príprava budúcich odborných a pedagogických zamestnancov)
  • Pedagogika voľného času (voľný čas a výchova mimo vyučovania)
  • Inkluzívna a špeciálna pedagogika
  • Sociálna patológia a prevencia (riziká a rizikové správanie detí, mládeže a možnosti ich eliminácie)
  • Sociálna pedagogika a školská sociálno-výchovná a preventívna práca sociálnych pedagógov

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Rozširujúce štúdium

Rigorózne konanie

Ďalšie vzdelávanie

  • Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľstvo pedagogiky, pre vychovávateľov a asistentov učiteľa
  • Kontinuálne vzdelávanie – prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu pre odborných zamestnancov – sociálnych pedagógov v školách a školských zariadeniach


Členovia a členky katedry

Profesori

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, garantka študijných programov Mgr., PhD., HIK

Telefón:
048 446 4913
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C129

Docenti

doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

Vedúca katedry, poverená vedením katedry

Telefón:
048 446 4764
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 124
doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

Telefón:
048 446 4755
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C114
doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.

doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor AIS-u pre študijné programy: Pedagogika PhD a Sociálna pedagogika, Pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ. Katedrový koordinátor pre ŠVOUČ

Telefón:
048 446 4763
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
c 113
doc. Ján Kaliský, PhD.

doc. Ján Kaliský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy, člen komisie pre štúdium, člen komisie pre hodnotenie kvality

Telefón:
048 446 4317
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
A 110
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, dekanka PF UMB, členka Komisie na uznávanie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva pri PF UMB

Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 126 (katedra), AB 318 (dekanát)

Odborní asistenti

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

vedecko-výskumný pracovník

Telefón:
048 446 4524
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
č.dv. 212
Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka AISu

Telefón:
048 446 4323
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 109
PhDr. Katarína Cimprichová  Gežová,  PhD.

PhDr. Katarína Cimprichová Gežová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4751
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C124
PaedDr.Simona Dulovics Sámelová PhD.

PaedDr.Simona Dulovics Sámelová PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048/446 4754
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 115
PhDr.Mgr. Lucia Galková, PhD.,

PhDr.Mgr. Lucia Galková, PhD.,

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka AIS pre študijný program Pedagogika-vychovávateľstvo v dennej aj externej forme

Telefón:
048 446 4760
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
kancelária c. 127
Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4759
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C126
PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4761
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C128
PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD.

PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Tajomníčka katedry pedagogiky, Koordinátorka rozvrhu a výučby

Telefón:
048 446 4761
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C128

Ďalší

doc. Ing. Martin Hronec, PhD.

doc. Ing. Martin Hronec, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4756
Zaradenie:
Externý vyučujúci
Kancelária:
C123
PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD.

PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4756
Zaradenie:
Externý vyučujúci
Kancelária:
C123
PhDr. Dáša Paučíková, PhD.

PhDr. Dáša Paučíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4756
Zaradenie:
Externý vyučujúci
Kancelária:
C123
Mária Slušná

Mária Slušná

Asistentka, Katedrová koordinátorka WEB stránky, poverená vedením čiastkovej knižnice KPg

Telefón:
048 446 4752
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C121

Doktorandi