"Teoretický a metodologický rámec analýzy vzdelávacích potrieb dospelých."

Informácie o projekte

Cieľom a podstatou projektu bolo systematizovať teoretické poznatky o analýze vzdelávacích potrieb a na tom základe dospieť k andragogickým teoretickým východiskám identifikovania potrieb vzdelávania učiaceho sa jednotlivca, skupiny, spoločnosti. Výsledkom je ucelená koncepcia teoretických východísk analýz vzdelávacích potrieb v rámci andragogiky Táto je uplatnená aj v jej aplikovaných disciplínach - profesijnej, sociálnej a kultúrno-osvetovej andragogiky v kontexte s novými teoretickými interpretáciami procesov vzdelávania dospelých. Za prínos považujeme aj aplikáciu teoretických poznatkov pri explikácii európskych dokumentov v oblasti vzdelávania dospelých. Celkový teoretický a metodologický rámec dotvárajú výsledky skúmania vybraných cieľových skupín. V procese skúmania sa potvrdila potreba diferencovaného prístupu a overili sa rozličné metodologické postupy - kvantitatívne i kvalitatívne. Originálnym výstupom je monotematická a ucelená monografia štúdií.

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied

Číslo projektu:VEGA č. 1/0598/08
Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.
Koordinátor projektu:prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Spoluriešitelia:Hroncová Jolana, prof. PhDr., PhD.
Višňovský Ľudovít, prof. PhDr., CSc.
László Karol, prof. PaedDr., CSc.
Jusko Peter, PaedDr. PhD.
Cimprichová-Gežová Katarína, PhDr., PhD.
Gajdošová Libuša, doc. PhDr., CSc.
Šatánek Juraj, PhDr. CSc.
Janoušková Ľubica, PhDr., PhD.
Filip Milan, Mgr., PhD.
Gracová Drahomíra, PhDr., PhD.
Zahraničný projekt:nie