Analysis and comparison of forms and methods for the education of oder adults in the Visegrad countries – Analýza a porovnávanie foriem a metód edukácie starších ľudí v krajinách Visegradu.

Informácie o projekte

Grantový projekt medzinárodnej spolupráce krajín V4

Vyhlasovateľ:

doc. PhDr. Ludvík Eger, PhD. – FF KU Praha

Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Koordinátor projektu:PhDr. Katarína Cimprichová - Gežová, PhD.
Zahraničný projekt:áno