Záverečné práce Mgr. štúdium

SMERNICA č. 3/2010 o záverečných a kvalifikačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

 


Témy diplomových prác 


 Doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

 1. Vývin slovenskej populárnej hudby v 80. až  90.rokoch 20. storočia - o
 2. Estetické hodnoty a „nehodnoty" v slovenskej populárnej hudbe 20. storočia - o
 3. Populárna hudba a jej využitie v hudobných činnostiach na ZS a SŠ - o
 4. Projekt realizácie školského hudobného súboru (školských hudobných súborov) na ZŠ
 5. Projekt realizácie školských hudobných súborov na ZUŠ
 6. Hudobní skladatelia modernej populárnej 2. polovice 20. storočia v našom regióne
 7. Kultúra regiónu v hudobných činnostiach a aktivitách na ZŠ a SŠ - o
 8. Tvorivá dramatika s hudobnými činnosťami v škole a mimo školy - analýza, projekt - o
 9. Tvorivé, problémové a heuristické metódy v predmetoch hudobnej edukácie - výskum stavu na vybraných školách a náčrt možnosti - o
 10. Podnety a  inšpirácie populárnej hudby v kompozičnom a interpretačnom priestore zborového spevu a školských hudobných súborov - o
 11. Odrazy vážnej (umeleckej) hudby vo vybraných žánrových produktoch  modernej populárnej hudby. Charakter a spôsoby  spracovania skladieb vážnej hudby v produkcii vybraných rockových skupín (classicrock) - Collegium  Musicum, ELP, Ekseption atď.
 12. Muzikál na Slovensku v 2. polovici 20. storočia - 20. storočia - prehľad, analýza, prínos
 13. Analýza výberu a spracovania  skladieb vážnej hudby v tvorbe skupiny Collegium Musicum, Emerson, Lake and Palmer, ELP, Ekseption atď.
 14. Artificiálna tvorba predstaviteľov rockovej hudby - Jon Lord, Rick Wakeman, Frank Zappa a pod. - prehľad, muzikologická analýza, konfrontácia s dielami súčasnej vážnej hudby.
 15. Umelecké performancie významných predstaviteľov rockovej hudby (Rick Wakeman a pod.).
 16. Štandardy hudobného vzdelávania pre 21. storočie a kompetenčná mapa rozvíjateľných oblastí v hudobnej edukácii.
 17. Konferencie inštitúcií hudobného vzdelávania za ostatných 30 rokov a hudobná výchova na základných školách - kritická analýza koncepčného smerovania vedeckých a pseudovedeckých podujatí.
 18. Umelecký odkaz Keitha Emersona a možnosti využitia jeho tvorby v edukačnom procese.

  Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

 1. Spevácke zručnosti detí na 1. stupni ZŠ a ich ďalšie využitie v speváckych kolektívoch 
 2. Využitie regionálnych piesní v hudobnej edukácii
 3. Eva Michalová – osobnosť hudobnej pedagogiky na Slovensku
 4. Ján Gajdoš – významný predstaviteľ hudobného školstva v Banskej Bystrici
 5. Zborová tvorba hudobného skladateľa  xy  (J. Podprockého, J. Malovca, J. Rosinskeho, L. Stančeka,  J. Grešák., S. Hochel, I. Szegyovej, I. Hrušovského)
 6. Monografia speváckeho zboru …xy…v kontexte hudobno-pedagogickej činnosti

  Mgr. Art. Martin Urban, PhD. 

 1. Rozšírenie hudobnej výchovy a voľno-časových aktivít, prostredníctvom aplikácie detských hier a tancov.
 2. Aplikácia hudobno-pohybových činností pre rozvoj činnosti konkrétnych školských hudobných súborov.
 3. Využitie regionálnych prvkov tradičnej kultúry vo výučbe hudobnej výchovy a v školských hudobných súboroch.
 4. Využitie detských folkloristických kolektívov pre rozvoj afektívnych schopností žiakov ZŠ.
 5. Interaktívny výchovný koncert ako rozvinutie procesu hudobnej výchovy v spolupráci s učiteľom v praxi.