RSS RSS print

SMERNICA č. 3/2010 o záverečných a kvalifikačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

 


Témy diplomových prác Doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

 1. Vývin slovenskej populárnej hudby v 80. až  90.rokoch 20. storočia
 2. Estetické hodnoty a „nehodnoty" v slovenskej populárnej hudbe 20. storočia
 3. Populárna hudba a jej využitie v hudobných činnostiach na ZS a SŠ
 4. Hudobní skladatelia modernej populárnej 2. polovice 20. storočia v našom regióne
 5. Kultúra regiónu v hudobných činnostiach a aktivitách na ZŠ a SŠ
 6. Tvorivá dramatika s hudobnými činnosťami v škole a mimo školy - analýza, projekt
 7. Tvorivé, problémové a heuristické metódy v predmetoch hudobnej edukácie - výskum stavu na vybraných školách a náčrt možnosti
 8. Podnety a  inšpirácie populárnej hudby v kompozičnom a interpretačnom priestore zborového spevu a školských hudobných súborov
 9. Odrazy vážnej (umeleckej) hudby vo vybraných žánrových produktoch  modernej populárnej hudby. Charakter a spôsoby  spracovania skladieb vážnej hudby v produkcii vybraných rockových skupín (classicrock) - Collegium  Musicum, ELP, Ekseption atď.
 10. Muzikál na Slovensku v 2. polovici 20. storočia - 20. storočia - prehľad, analýza, prínos
 11. Analýza výberu a spracovania  skladieb vážnej hudby v tvorbe skupiny Collegium Musicum

  Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

 1. Spevácke zručnosti detí na 1. stupni ZŠ a ich ďalšie využitie v speváckych kolektívoch 
 2. Využitie regionálnych piesní v hudobnej edukácii
 3. Eva Michalová – osobnosť hudobnej pedagogiky na Slovensku
 4. Ján Gajdoš – významný predstaviteľ hudobného školstva v Banskej Bystrici
 5. Zborová tvorba hudobného skladateľa  xy  (J. Podprockého, J. Malovca, J. Rosinskeho, L. Stančeka,  J. Grešák., S. Hochel, I. Szegyovej, I. Hrušovského)
 6. Monografia speváckeho zboru …xy…v kontexte hudobno-pedagogickej činnosti

 Doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.

 1. Rozvoj kreativity vo vyučovaní hudobnej výchovy na 1. stupni ZŠ 
 2. Hra ako motivačný prostriedok v hudobnej výchove na 1. stupni ZŠ 
 3. Rozvoj tvorivosti žiakov na hodinách hudobnej výchovy na 1. stupni ZŠ 
 4. Motivácia a aktivácia žiakov ako prostriedok rozvoja tvorivosti žiakov na 1. stupni ZŠ 
 5. Uplatnenie medzipredmetových vzťahov v hudobnej výchove na 1. stupni ZŠ 
 6. Počítačom podporované vyučovanie v predmete hudobná výchova na 1. stupni ZŠ 
 7. Aktualizácia obsahu učebníc hudobnej výchovy pre 1. stupeň ZŠ v oblasti detskej tanečnej piesne. Tvorba a výber učiva, inovácia. 
 8. Rozprávka ako prostriedok motivácie vo vyučovaní hudobnej výchovy na 1. stupni ZŠ 
 9. Integratívny prístup na hodinách hudobnej výchovy a ....................na 1. stupni ZŠ 
 10. Využitie folklórnych prvkov daného regiónu v školskej i mimoškolskej hudobnej výchove

 


 

 Mgr. Art. Martin Urban, PhD. 

 1. Rozšírenie hudobnej výchovy a voľno-časových aktivít, prostredníctvom aplikácie detských hier a tancov.
 2. Aplikácia hudobno-pohybových činností pre rozvoj činnosti konkrétnych školských hudobných súborov.
 3. Využitie regionálnych prvkov tradičnej kultúry vo výučbe hudobnej výchovy a v školských hudobných súboroch.
 4. Využitie detských folkloristických kolektívov pre rozvoj afektívnych schopností žiakov ZŠ.
 5. Interaktívny výchovný koncert ako rozvinutie procesu hudobnej výchovy v spolupráci s učiteľom v praxi.

 

PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD. 

Vplyv umeleckých a umelecko-výchovných predmetov sekundárneho vzdelávania na postoje a motivácie stredoškolskej mládeže k vážnej hudbe.

Stredoškolské spevácke zbory na Slovensku – prehľad, činnosť, podmienky a perspektívy existencie v súčasnom školskom systéme.

Hudobná edukácia  na alternatívnych školách na Slovensku – odlišnosti, prínosy, inšpirácie pre štátne a školské vzdelávacie programy.

Vplyv špecifických speváckych aktivít na rozvoj konkrétnych hudobných kompetencií žiakov primárneho a sekundárneho vzdelávania.

 


 

Kontaktný formulár

=