RSS RSS print

Charakteristika študijného programu 
 

Cieľom študijného programu hudobná výchova je pripraviť absolventov usmerňovať a realizovať hudobnovýchovný a estetickovýchovný proces na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, v duchu tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania. Absolventi sú kompetentní pôsobiť aj ako špecializovaní učitelia hudobnej výchovy v primárnom vzdelávaní.

Študijný program zabezpečuje rozvoj profesionálnej stránky študenta, ktorá má sociálne, emocionálne i široké kultúrne dimenzie. Snahou je, aby budúci učiteľ bol tolerantný, solidárny a empatický, vnímavý pre kultúrne rozdiely a potreby žiakov, vedel prijímať a hodnotiť relevantné artefakty hudobnej kultúry a orientovať sa v slovenskej a svetovej hudobnej literatúre.
Študijný program poskytuje poznatky o širších hudobno-teoretických súvislostiach, rozvíja hudobné schopnosti a zručnosti (hru na hudobnom nástroji, spev, zborové dirigovanie). Prostredníctvom všestranného styku s hudbou dáva základ na rozvíjanie kľúčových kompetencií budúceho učiteľa hudobnej a estetickej výchovy (spolupracovať, permanentne sa vzdelávať, komunikovať, tvoriť, myslieť a riešiť problémy). Vedie študentov tak, aby ovládali súčasné teoretické modely emocionálnej a kognitívnej socializácie a výchovy jedinca, jeho personálny a socioemočný vývin a tieto vedomosti, schopnosti a skúsenosti využili pri rozvíjaní hudobnosti žiakov.

Špecifikom prípravy učiteľov hudobnej a estetickej výchovy je, že absolvent musí získať okrem teoretických vedomostí a poznatkov aj množstvo praktických hudobných zručností: speváckych, inštrumentálnych, dirigentských, hudobno-pohybových, základy elementárneho komponovania, aranžovania a inštrumentovania. Z týchto skutočností vyplýva pomerne veľké množstvo špecificky zameraných predmetov s relatívne malým počtom kreditov (kreditové ohodnotenie sa snaží byť optimálne v rámci daných možnosti).


ŠP je kombinovateľný so skupinou ŠO 1.1.1 a 1.1.3


 
Absolvent bakalárskeho štúdia je kompetentný pôsobiť ako:
- pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa,
- pomocný pedagóg voľného času,
- pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť,
- je predovšetkým pripravený úspešne pokračovať v magisterskom ŠP a stať sa učiteľom hudobnej výchovy v procese primárneho a sekundárneho vzdelávania.
Kontaktný formulár

=