Tézy predmetu Didaktika HV

Tézy a požiadavky z didaktiky hudobnej výchov

Mgr. štúdium


Upozornenie:

 • jednotlivé tézy sa preberajú priebežne a postupne počas štúdia v ZS a LS a následnom ročníku,
 • tézy sú detailným rozpracovaním infolistu predmetu

 Paradigmatické východiská didaktiky hudobnej edukácie

 1. základné princípy hudobnej edukácie (KKK) v súčasnosti
 2. filozofia vzdelávania, konštruktivizmus a hudobná edukácia, progresivizmus, esencializmus a rekonštrucionizmus a ostatné f.s.
 3. hudba ako produkt, artefakt, umelecké dielo
 4. základné modusy existencie hudby v procese hudobnej edukácie: produkcia, recepcia
 5. psychologické predpoklady hudobnej edukácie, vyjadrovacie prostriedky hudby, vplyv kognitívnej psychológie na hudobnú edukáciu (prehľad kognitívnych hudobných prvkov v príklade - portfólio)

Kurikulárna koncepcia hudobnej edukácie

 1. štátny vzdelávací program hudobného vzdelávania
 2. školský vzdelávací program
 3. špecifiká jednotlivých zložiek  kurikula vzdelávania (portfólio všetkých ISCED HV ŠPU)
 4. predmety hudobnej edukáciev primárnom a sekundránom vzdelávaní

Kompetenčný princíp vzdelávania v oblasti hudobnej edukácie

 1. definícia kompetencií v hudobnej edukácii, schopnosti, zručnosti, spôsobilosti, talent, genialita
 2. hudobný vývoj dieťaťa od začiatkov, v primárnom a sekundárnom vzdelávaní
 3. kompetencie  v hudobnej výchove, štandardy,
 4. kľúčové kompetencie a ich odraz v predmete hudobná výchova,  
 5. vzdelávacie oblasti a prierezové témy (MKV) a ich realizácia v hudobnej výchove

Učebné plány a učebné osnovy hudobnej výchovy

 1. charakteristika, prehľad,
 2. UP a UO v jednotlivých stupňoch hudobného vzdelávania (portfólio ŠPU)

Plánovanie vyučovacej činnosti učiteľa

 1. determinanty  plánovania: dlhodobé, krátkodobé
 2. tematický plán učiteľa – základné súčasti, ich tvorba a realizácia (portfólio)
 3. projektové vyučovanie – charakteristika a konkrétny príklad

Didaktické zásady vyučovania HV a vyučovacie metódy v HV

Definícia, enumerácia, charakteristika, aplikácia v príkladoch

Ciele vyučovania v hudobnej edukácii: všeobecné, špecifické, taxonómie cieľov podľa psychických procesov

 1. všeobecné ciele vzdelávania
 2. špecifické ciele v jednotlivých psychických procesoch a ich taxonómie
 3. taxonómia cieľov a ich význam - enumerácia, charakteristika, aplikácia
 4. požiadavky na určovanie cieľov
 5. príklady plánovania a realizácie taxonomických úrovní cieľov v HV (portfólio)

Kompetencie žiaka v oblasti produkcie vokálnej hudby a ich rozvoj na HV

 1. hlasová výchova, technika spevu, dýchanie, tvorba tónu, rezonancia, artikulácia, registre a ich uplatnenie pri speve, hlasový rozsah detí, klasifikácia detského hlasového prejavu, hygiena hlasu, príčiny nespevnosti detí
 2. hlasová rozcvička, princípy a význam, postupnosť, praktické predvedenie na skúške (portfólio)

Pieseň ako hudobný produkt, predmet, obsah, cieľ vyučovania v predmete HV

 1. metódy nácviku piesne, imitačná, intonačná, kombinovaná,(portfólio)
 2. metodika nácviku viachlasného spevu, príklady: kánon, držaný motív, melodický dvojhlas, a pod.
 3. postupnosť nácviku piesne na vlastnom a určenom príklade
 4. pieseň ako zdroj informácií: hudobno-teoretických, hudobno-estetických,  technických, literárno-estetických, a ich analýza a cieľová realizácia na konkrétnom príklade
 5. využitie vyjadrovacích prostriedkov hudby v oblasti
 6. pieseň a inštrumentálny sprievod – postup pri nácviku sprievodu s detskými hudobnými nástrojmi a Orffovým inštrumentárom, s klasickými hudobnými nástrojmi – pripravený vlastný a určený príklad
 7. pieseň a pohybové vyjadrovanie – možnosti pohybového vyjadrenia, rôzne pohybové prejavy, neútvarové a útvarové pohybové vyjadrovanie, nácvik jednoduchých tancov, pantomíma a pod.

Kompetencie žiaka v oblasti produkcie inštrumentálnej hudby a ich rozvoj na HV

 1. zmysel a podstata produkcie inštrumentálnej hudby v škole
 2. využitie vyjadrovacích prostriedkov hudby v oblasti
 3. didaktická príprava na inštrumentálnu produkciu na hodine HV (portfólio)

Kompetencie žiaka v hudobno-pohybovej oblasti a ich rozvoj na HV

 1. pohybové vyjadrovanie hudby (v produkcii, percepcii)
 2. druhy pohybového vyjadrenia, detské tance v učebniciach HV (portfólio)
 3. hry s hudbou (Šimanovský a pod.)

Kompetencie žiaka v oblasti percepcie hudby a ich rozvoj na HV

 1. percepcia hudby ako psychologický proces, recepecia hudby ako kultúrny fenomén
 2. psychologické základy hudobnej percepcie
 3. vyjadrovacie prostriedky hudby
 4. hudobná komunikácia v procese edukácie
 5. percepcia v procese hudobnej komunikácie (schémy)
 6. estetické kategórie v procese percepcie (prehľad, definície, príklady)
 7. metódy analýzy hudby
 8. druhy  interpretácie pedagogickej percepcie (verbálna, výtvarná, pohybová, dramatická, kombinovaná, komplexná)
 9. didaktická príprava na hodinu percepcie (portfólio)
 10. historický pohľad na percepciu hudby
 11. otázky a problémy formovania vkusu
 12. percepcia hudby jednotlivých umeleckých období v praxi (stredoveká hudba a gregoriánsky chorál, hudba renesancie, baroka, klasicizmu, romantizmu, novoromantizmu, impresionizmu a ostatných moderných umeleckých smerov)
 13. edukácia hudobných teoretických poznatkov v primárnom a sekundárnom vzdelávaní

Kompetencie žiakov v hudobno-dramatickej oblasti a ich rozvoj na HV

 1. definície pojmov dramatická výchova a tvorivá dramatika,
 2. ciele, metódy a podmienky tvorivej dramatiky v primárnom a sekundárnom vzdelávaní
 3. hudobno-dramatické činnosti v učebniciach HV pre ZŠ (Felix)
 4. využitie vyjadrovacích prostriedkov hudby v oblasti
 5. didaktická príprava na realizáciu tvorivej dramatiky na HV (portfólio)

Hudobná tvorivosť žiakov na HV

 1. historický pohľad
 2. otázky tvorivosti a jej rozvoj
 3. druhy tvorivosti
 4. metodický postup realizácie tvorivosti na HV (portfólio)

Heuristické a problémové vyučovanie na HV

 1. podstata HV a PV, ciele PV
 2. problém, úloha, druhy prblémov, problémové a heuristické
 3. špecifiká PV a HV, konvergentné a divergentné problémy, etapy PV
 4. príklady konkrétnych metód PV
 5. príklady na problémové vyučovanie (portfólio)

Moderná technika a technológia v procese hudobnej edukácie

Populárna hudba a hudobná edukácia

 1. východiská využitia PH
 2. možnosti využívania PH hudobnej edukácii
 3. problematika posudzovania a hodnotenia produktov PH
 4. problematika edukácie PH (portfólio)

Literatúra:

Prednášky a učebné materiály z prednášok
Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika HV, SPN Praha 1979
Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika Hv pre 1. st. ZŠ, SPN PA 1985
Sedlák, Fr. a kol.: Nové cesty Hv, SPN Praha 1977
Franěk, M.: Hudební psychologie. Praha, UK, 2007
Krbaťa, P.: Psychológia hudby... 2008
Kulka, J.: Psychologie umění. Praha, Grada, 2008.
Lokša, J. a kol.: Teória a prax tvorivého vyučovania. Prešo, Manacon, 2001
Podpera, R.: Quo vadis musica. Bratislava: Veda, 2006
Šimanovský, Z.: Hra s hudbou. Praha: Portál, 1998
Miell, D. a kol.: Musical communication. Osford: UP, 2005
Zich, J.: Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1975
Langsteinová, E.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania Hv na ZŠ B.B.: FHV UMB, 1997
Janeková, J.: Inštrumentálne činnosti v HV. BB: PF UMB, 2007
Michalková, D.: Počúvanie hudby ako problém a systém. BB: PF UMB, 2007
Turek, I.: Didaktika. Iura Ed. 2008
Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998, ISBN 80-7178-127-4
Časopis Múzy v škole
Fridman, L.: Možnosti hudobnej a estetickej výchovy pri realizácii cieľov multikultúrnej výchovy. Banská Bystrica: FHV UMB, 2003. ISBN 80-8055-877-9
Fridman, L.: Problémové vyučovanie v esteticky zameraných predmetoch. Banská Bystrica: MPC, 2004. ISBN 80-8041-464-5
Fridman, L.: Vkus v esteticko-edukačnej realite. Banská Bystrica: MPC, 2005. ISBN 80-8041-480-7
Fridman, L.: Populárna hudba a hudobný edukačný proces. Banská Bystrica: MPC, 2007. ISBN 978-80-8041-515-0 (rozsah 5,2 AH)
Fridman, L.: Problematika vzdelávacích programov s hudobnou profiláciou. Zborník z medzinárodnej konferencie Kultúra – umenie – vzdelávanie. Banská Bystrica: PdF UMB, 2009. rozsah 0,4 AH. ISBN 978-80-8083-755-6
Fridman, L.: Obsah a stratégia ďalšieho vzdelávania učiteľov hudobnej výchovy na Slovensku. Zborník Dni hudobnej výchovy 07. Banská Bystrica: PdF UMB, 2008. str. 21. ISBN 978-80-8083-638-2
Fridman, L.: Estetická komunikácia ako determinant edukačných cieľov v hudobnej a estetickej výchove. Pedagogické rozhľady 2/2005 str. 16. ISSN 1335-0404
Fridman, L.: Informačný a zvukový smog a estetické vnímanie hudby. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe V. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2010. str. 8
Fridman, L.: Moderné učebné pomôcky a informačné technológie v hudobnej výchove. Pedagogické rozhľady 1/2004, str.25-28 . ISSN 1335-0404
Fridman, L.: Koncepcia vzdelávacieho programu s hudobno-estetickou profiláciou. In: Zborník Hudobná edukácia a vzdelávacie programy. BB: PF UMB, 2010
Fridman, L. a kol.: Hudobná edukácia v kontexte informačných a komunikačných technológií. Banská Bystrica: PDF UMB, 2013
Baranová, E.: Pohybové činnosti v HV procese a ich vplyv na rozvoj hudobnosti žiakov
Šimoneková, H.: Rytmika.
Rita Shotwell: Rhythm and Movement Activities: For Early Childhood
Rae Pica: Experiences in Music and Movement: Birth to Age Eight: Birth to Age 8
Debby Mitchell: Learning Through Movement and Music: Exercise Your Smarts
Ellen Booth Church: Learning Through Play: Music and Movement

http://www.bodypercussionclassroom.com/vocabulary-of-sounds.html

www.internationalbodymusicfestival.com


 Podmienky ukončenia predmetu:

1. účasť a aktivita na vyučovaní

2. plnenie priebežných úloh a hodnotení

3. seminárna práca (8-10 s.)

4. záverečný test

5. ústne hodnotenie

Každá súčasť tvorí rovnaký podiel na celkovom hodnotení, žiadna súčasť nie je suplovateľná (okrem ospravedlneného bodu 1. náhradnými prácami) a v každej musí študent získať minimálne 60% akceptovateľnej úspešnosti. Všetky úlohy a seminárne práce tvoria súčasť predmetového portfólia, ktoré musí mať študent vždy kompletizované. Študent je vždy informovaný o stave plnenia požadovaných kritérií v priebežnom hodnotení v AIS. Stupnica hodnotenia: A - 100-95%, B - 95-90%, C - 90- 80%, D - 79-70%, E - 69-60%, FX - 59 a menej %

Pomôcky:

Projektové vyučovanie
Tematický plán
Spracovaný študentský VP - príklad (svp)
Zverejnené 01092013