RSS RSS print

Tézy na štátne skúšky 2017/2018 - UHU-Mgr.

Tézy na štátne magisterské skúšky – 2017/2018

Učiteľstvo hudobného umenia

 

Ciele vyučovania v hudobnej edukácii a paradigmatické východiská didaktiky HV

 • ·                     Všeobecné, špecifické ciele vyučovania,  taxonómia cieľov, plánovanie vyučovacieho procesu HUV  (portfólio).
 • ·                     Estetické kategórie – rozdelenie, definície, aplikácie v hudobnej edukácii.
 • ·                     Počúvanie hudby v 7. ročníku ZŠ na hodinách HUV.

 

Formovanie speváckych kompetencií žiakov v hudobnej edukácii

 • ·                     Teoretické základy edukácie spevu, technika spevu, vokálna interpretácia: sólová, zborová, praktická hlasová rozcvička, predvedenie (portfólio).
 • ·                     Vyjadrovacie prostriedky umenia a hudby v edukačnej praxi učiteľa.
 • ·                     Počúvanie hudby v 8. ročníku ZŠ na hodinách HUV.

 

 Pieseň ako hudobný artefakt v umení a produkt hudobnej edukácie

 • ·                     Metodika nácviku piesne, viachlasného spevu, pieseň ako zdroj informácií, využitie vyjadrovacích prostriedkov hudby v oblasti interpretácie hudby, pieseň a inštrumentálny sprievod, pieseň a pohyb (portfólio).
 • ·                     Estetické kategórie a problémové vyučovanie v praxi.
 • ·                     Špecifiká hudobnej percepcie modernej hudby na hodinách HUV.

 

Formovanie hudobných inštrumentálnych kompetencií žiaka v hudobnej edukácii

 • ·                     Zmysel a podstata produkcie inštrumentálnej hudby v škole, využitie vyjadrovacích prostriedkov hudby v oblasti, didaktická príprava na inštrumentálnu produkciu na hodine HV (portfólio).
 • ·                     Metodika vyučovania vyjadrovacích prostriedkov hudby a umenia na hodinách HUV.
 • ·                     Počúvanie hudby v 6. ročníku ZŠ na hodinách HUV.

 

Formovanie hudobných pohybových kompetencií žiaka v hudobnej edukácii

 • ·                     Hudba a pohyb v edukácii, pohybová interpretácia hudby, detské tance v učebniciach HV (portfólio), hry s hudbou (Šimanovský a pod.).
 • ·                     Moderná populárna hudba – žánre, štýly, priestor v učebniciach HV.
 • ·                     Počúvanie hudby v 5. ročníku ZŠ na hodinách HUV.

 

Počúvanie hudby v procese hudobnej edukácie

 • ·                     Počúvanie hudby ako proces: psychologický,  fyziologický, komunikačný, technologický, sociologický a kultúrny, environmentálny, pedagogický, muzikoterapeutický, druhy  interpretácie pedagogickej percepcie (verbálna, výtvarná, pohybová, dramatická, kombinovaná, komplexná) (portfólio).
 • ·                     Estetické kategórie v procese hudobnej percepcie (prehľad, definície, príklady) vo vyučovacom procese HUV.
 • ·                     Inštrumentálne kompetencie v HUV.

 

Kompetencie žiakov v hudobno-dramatickej oblasti a ich rozvoj na hodinách HV

 • ·                     Dramatická výchova a tvorivá dramatika, ciele, metódy a podmienky, hudobno-dramatické činnosti v učebniciach HV pre ZŠ (Felix), didaktická príprava na realizáciu tvorivej dramatiky na HV (portfólio).
 • ·                     Využitie vyjadrovacích prostriedkov hudby a umenia v hudobno-dramatickej oblasti na hodinách HUV.
 • ·                     Spevácke kompetencie a ich využitie v tvorivej dramatike na hodinách HUV.

  

Literatúra:

Prednášky a učebné materiály z prednášok

Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika HV, SPN Praha 1979

Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika Hv pre 1. st. ZŠ, SPN PA 1985

Sedlák, Fr. a kol.: Nové cesty Hv, SPN Praha 1977

Franěk, M.: Hudební psychologie. Praha, UK, 2007

Krbaťa, P.: Psychológia hudby... 2008

Kulka, J.: Psychologie umění. Praha, Grada, 2008.

Lokša, J. a kol.: Teória a prax tvorivého vyučovania. Prešo, Manacon, 2001

Podpera, R.: Quo vadis musica. Bratislava: Veda, 2006

Šimanovský, Z.: Hra s hudbou. Praha: Portál, 1998

Miell, D. a kol.: Musical communication. Osford: UP, 2005

Zich, J.: Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1975

Langsteinová, E.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania Hv na ZŠ B.B.: FHV UMB, 1997

Felix, B.: Hudobno-dramatické činnosti na 1. stupni ZŠ.

Michalková, D.: Počúvanie hudby ako problém a systém. BB: PF UMB, 2007

Turek, I.: Didaktika. Iura Ed. 2008

Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998, ISBN 80-7178-127-4

Časopis Múzy v škole

Fridman, L.: Možnosti hudobnej a estetickej výchovy pri realizácii cieľov multikultúrnej výchovy. Banská Bystrica: FHV UMB, 2003. ISBN 80-8055-877-9

Fridman, L.: Problémové vyučovanie v esteticky zameraných predmetoch. Banská Bystrica: MPC, 2004. ISBN 80-8041-464-5

Fridman, L.: Vkus v esteticko-edukačnej realite. Banská Bystrica: MPC, 2005. ISBN 80-8041-480-7

Fridman, L.:  Populárna hudba a hudobný edukačný proces. Banská Bystrica: MPC, 2007. ISBN 978-80-8041-515-0 (rozsah 5,2 AH)

Fridman, L.: Problematika vzdelávacích programov s hudobnou profiláciou. Zborník z medzinárodnej konferencie Kultúra – umenie – vzdelávanie. Banská Bystrica: PdF UMB, 2009. rozsah 0,4 AH. ISBN 978-80-8083-755-6

Fridman, L.: Moderné učebné pomôcky a informačné technológie v hudobnej výchove. Pedagogické rozhľady 1/2004, str.25-28 . ISSN 1335-0404

Fridman, L.: Koncepcia vzdelávacieho programu s hudobno-estetickou profiláciou.  In: Zborník Hudobná edukácia a vzdelávacie programy. BB: PF UMB, 2010

 

Kontaktný formulár

=