RSS RSS print

Tézy na štátne skúšky 2017/2018 - ŠHS-Mgr.

Tézy na štátne magisterské skúšky – 2017/2018

Školské hudobné súbory

 

Kurikulárne vzdelávanie hudby na Slovensku v ZŠ a ZUŠ

 • Vývoj vokálnej hudby v jednotlivých štýlových obdobiach vo svete a na Slovensku

 • Analýza hudobného diela -  spev, hra partitúr, dirigovanie (podľa predloženej partitúry)

 • Základné kurikulárne dokumenty v teórii a praxi

Modernizácia hudobného vzdelávania na Slovensku a vo svete

 • Skupinová a individuálna prezentácia vo vokálnej hudbe  - Spev sólový, komorný, zborový,

 • Analýza hudobného diela -  spev, hra partitúr, dirigovanie (podľa predloženej partitúry)

 • Heuristika, projektové vyučovanie, problémová metóda, projektová metóda, aktívne učenie.

Projektové vyučovanie v hudobnej edukácii       

 • Inštrumentálne hudobné zoskupenia a hudobné nástroje (prehľad a využitie)

 • Analýza hudobného diela -  spev, hra partitúr, dirigovanie (podľa predloženej partitúry)

 • Projektové vyučovanie a konštruktivizmus

Vokálne umenie v histórii a v edukácii

 • Vokálne umenie v jednotlivých fázach vývoja dejín hudby

 • Analýza hudobného diela -  spev, hra partitúr, dirigovanie (podľa predloženej partitúry)

 • Ciele, kritériá a princípy projektového vyučovania. Druhy projektov.

   

Ľudová pieseň a národná hudba v kultúre spoločnosti

 • Slovenská ľudová pieseň a národná hudba v tvorbe slovenských hudobných skladateľov.

 • Analýza hudobného diela -  spev, hra partitúr, dirigovanie (podľa predloženej partitúry).

 • Miesto projektovej metódy v hudobno-edukačnom procese.

   

Modernizácia individuálneho a skupinového hudobného vzdelávania

 • Osobnosti a systémy svetovej hudobnej pedagogiky.

 • Analýza hudobného diela -  spev, hra partitúr, dirigovanie (podľa predloženej partitúry).

 • Teoretické a empirické východiská modernizácie didaktiky hudobnej edukácia

 

Polyestetická výchova a muzikoterapia v hudobnej edukácii

 • Polyestetický výchova, komplexná múzická výchova a integratívna hudobná pedagogika a ich realizácia v ŠHS.

 • Analýza hudobného diela -  spev, hra partitúr, dirigovanie (podľa predloženej partitúry).

 • Muzikoterapeutické pôsobenie hudby a jeho využitie v edukačnom procese

 

Literatúra:

 

Langsteinová, E.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania Hv na ZŠ B.B.: FHV UMB, 1997

Felix, B.: Hudobno-dramatické činnosti na 1. stupni ZŠ.Fridman, L.: Problematika vzdelávacích programov s hudobnou profiláciou. Zborník z medzinárodnej konferencie Kultúra – umenie – vzdelávanie. Banská Bystrica: PdF UMB, 2009. rozsah 0,4 AH. ISBN 978-80-8083-755-6

Fridman, L.: Koncepcia vzdelávacieho programu s hudobno-estetickou profiláciou.  In: Zborník Hudobná edukácia a vzdelávacie programy. BB: PF UMB, 2010Základná literatúra z Dirigovania a zborového spevu

Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998, ISBN 80-7178-127-4

Časopis Múzy v škole

Potočár, J :   Dirigovanie / Škola dirigovania, NOC Bratislava

Potočár, J:   Základy dirigovania, OU Bratislava

Mironov, S:  Zborový spev a riadenie zboru, PF KUB Bratislava             

SEDLICKÝ, T. 1996 – 2000. K dejinám zborového spevu 1 – 5 . Banská Bystrica: UMB, 1996 – 2000.

SEDLICKÝ, T.  K dejinám zborového spevu č.6. Banská Bystrica: UMB, 2003.

PECHÁČEK, Stanislav, Lidová píseň a sborová tvorba, Praha: UK, Karolínum 2010

CD a DVD nahrávky rôznych detských speváckych zborov, ženských i mužských speváckych zborov a miešaných speváckych zborov

Prednášky a učebné materiály z prednášok

 

Kontaktný formulár

=