RSS RSS print

Tézy na štátne skúšky 2017/2018 - ŠHS-Bc. - 3. ročník - externé

Katedra hudobnej kultúry PF UMB

Tézy na Štátne skúšky Bc. - ŠHS

(študijný program: UHU-ŠHS)

Akademický rok 2017/2018

študijný program: UHU - ŠHS - 3. ročník externé štúdium

Za obsah a formulácie  jednotlivých téz zodpovedajú vyučujúci.

 Tézy nie sú totožné s otázkami. Konzultácie k ŠS je možné dohodnúť osobne, alebo písomne služobným e-mailom.

 Tézy zverejnené 29. 9. 2017

 

 

Hudba a kultúra

1. Kultúra, spoločnosť a hudba. Znaky a funkcie kultúry. Miesto hudby v kultúre sociálnej skupiny. Stratifikácia kultúry. Vzťahy medzi kultúrami.

2. Multikultúrna výchova. Hodnota, kultúrna hodnota. Mediálna manipulácia. Niektoré prostriedky využívané v masovej komunikácii.

3. Interkultúrne súvislosti umenia a hudby, praktické aplikácie. Multimédiá, internet, prostriedky kultúrnej komunikácie.

 

Literatúra:

FRIDMAN, L.: Možnosti hudobnej a estetickej výchovy pri realizácii cieľov multikultúrnej výchovy na strednej škole. Banská Bystrica : FHV, 2003.

MISTRÍK, E. – HAAPANEN, S. a kol.: Kultúra a multikultúrna výchova. Culture and Multicultural Education. Bratislava : Iris, 1999.

ABSETZ, B.: Robíme to spolu. Bratislava : HEVI, 1996.

GIDDENS, A.: Sociologie. Praha : Argo, 1999 (pôvodné nakladateľstvo Blackwell, 1997).

PRŮCHA, J.: Multikulturní výchova. Teorie – praxe – výzkum. Praha : ISV, 2001.

 

 

Hudobná kultúra – komorná hudba. Manažment kultúry

1. Predpoklady vzniku komornej hudby v období baroka (triová sonáta, sonata da camera, sonata da chiesa...

2. Kryštalizácia komornej hudby v období klasicizmu a jej druhová diferenciácia.

3. Charakteristika osobnosti manažéra v kultúre a jeho kompetencie.

 

Literatúra:

ALBRECHT, J.: O komornej hudbe a domácom muzicírovaní. In.: J. Albrecht: Človek a umenie. Bratislava : Opus, 1997. s. 449-469.

ALBRECHT, J.: Zrod a vývoj sláčikového kvarteta v ranom klasicizme. In.: J. Albrecht: Človek a umenie. Bratislava : Opus, 1997. s. 290-294.

DVORSKÝ, J.: Manažment kultúry. Bratislava : SPN, 2006, 167 s.

 

 

Dejiny súborov populárnej hudby

1. Vymedzenie pojmov: hudba, populárna hudba, artificiálna a nonartificiálna hudba, členenie hudby podľa rôznych kritérií. Základné funkcie hudby – funkcie populárnej hudby, tradičná a moderná populárna hudba.

2. Žáner, štýl, druh, štýlovo – žánrový druh v modernej populárnej hudbe, väčšinové a menšinové žánre. Etapy vývoja modernej populárnej hudby a vývoja hudobných súborov. Analýza produkcie súborov podľa nadôležitejších žánrov.

3. Prehľad významných hudobných súborov podľa vybraných žánrov a štýlov. Džezové súbory, rockové súbory, hudobné súbory v menšinových žánroch.

 

Literatúra:

DORŮŽKA, L.: Panoráma populární hudby 1918/1978. Praha : Mladá fronta, 1981.

DORŮŽKA, L.: Populárna hudba – priemysel, obchod, umenie. Bratislava : Opus, 1978.

FORDHAM, J.: Jazz. Praha : Slovart, 2001.

FRIDMAN, L.: Populárna hudba. Vymedzenie, vývoj, prehľad žánrov. Banská Bystrica : FHV UMB, 2005.

FUKAČ, J., POLEDŇÁK, I.: Hudba a její pojmoslovní systém. Praha, 1981.

FUKAČ, J., POLEDŇÁK, I.: K typologickým polarizacím hudby... artificiální a nonartificiální. In: Hudební věda 1977/IV., č.4, s.316.

KAJANOVÁ, Y.: Kapitoly o jazze a rocku. Bratislava : Epos, 2003.

KAPITANCIK, B.: Pop story. Brno : Computer Press, 2003.

LÁBSKA,Y.: Improvizácia a jej podoby v jazze a v rocku. In: Slovenská hudba 1994/XX, č.2, s.297.

MATZNER, A., POLEDŇÁK, I., WASSERBERGER, I.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby I.-III. Praha : Supraphon, 1983, 1986, 1990.

 

 

Etnomuzikológia

1. Etnomuzikológia – pracovné metódy, oblasti výskumu, postavenie v muzikológii a v etnografickom folklorizme.

2. Výskumné metódy v etnomuzikológii.

3. Technické predpoklady a prostriedky výskumu.

4. Štýlové vrstvy slovenskej ľudovej hudby, ich charakteristika a vývoj.

5. Regionálne štýly v slovenskej ľudovej hudbe.

 

Literatúra:

ELSCHEK, O., – ELSCHEKOVÁ, A.: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby. Bratislava : Osvetový ústav, 1996.

KOLEKTÍV: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. Bratislava : Veda SAV.

KRESÁNEK, J.: Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného. Bratislava : NOC, 1997.

LENG, L., – MÓŽI, A.: Náuka o slovenskom hudobnom folklóre. Bratislava : UK, 1973.

 

 

Zborový spev a vedenie zboru

1. Osobnosť, poslanie, úlohy, vedomosti a schopnosti dirigenta

2. Rozdelenie speváckych zborov – predstavitelia, významné spevácke zbory a dirigenti

3. Práca s partitúrou, individuálna príprava zbormajstra

4. Hlasové skupiny – rozsahy, postavenie speváckeho zboru. Hlasová rozcvička a úloha hlasového pedagóga, hlasová výchova a jej význam a zameranie.

5. Skúška speváckeho zboru. Hodnotenie výkonu speváckeho zboru.

6. Hudobná pedagogika pre dirigentov (nielen pre dirigentov speváckych zborov).

7. Hudobná psychológia pre dirigentov (nielen pre dirigentov speváckych zborov).

 

Dirigentská a taktovacia technika

1. Základný a prípravný dirigentský postoj (popis, rozdiel), taktovanie a dirigovanie, prípravný a nástupový pohyb.

2. Technika záverového gesta, priebežný záver, predtaktie.

3. Dirigovanie koruny (fermaty), delenie a zlučovanie dôb.

4. Dynamika v dirigentskom geste, agogika, výraz.

5. Zmena tempa, zmena rytmu.

 

Zborová literatúra

1. Základná zborová literatúra pre detské spevácke zbory.

2. Základná zborová literatúra pre ženské a mužské spevácke zbory.

3. Základná zborová literatúra pre miešané spevácke zbory.

4. Základná zborová literatúra pre cirkevné a chrámové spevácke zbory.

5. Významné skladateľské osobnosti na Slovensku (i v Čechách).

6. Významné dirigentské osobnosti na Slovensku (i v Čechách).

 

Literatúra:

DOBRODINSKÝ, J. M.: Základy dirigentskej techniky. Bratislava : Osvetový ústav, 1965.

DOBRODINSKÝ, J. M.: Kapitoly o zborovom speve. Bratislava : Osvetový ústav, 1975.

DOBRODINSKÝ, J. M.: Práca so speváckym zborom. Bratislava : KOS, 1982.

POTOČÁR, J.: Škola dirigovania. Bratislava : NOC, 1995.

POTOČÁR, J.: Dirigentské praktikum. Bratislava : Osvetový ústav, 1974.

SEDLICKÝ, T.: K dejinám zborového spevu. 1996 – 2000. Banská Bystrica : UMB, 1996-2000.

SEDLICKÝ, T.: Hudobná pedagogika pre dirigentov speváckych zborov. Bratislava : Osvetový ústav, 1984.

SEDLICKÝ, T.: Hudobná psychológia pre dirigentov speváckych zborov. Bratislava : Osvetový ústav, 1985.

BURGR, M.: Zborový spev a riadenie zboru. Prešov : PF, 1985.

POTOČÁR, J.: Škola dirigovania. Bratislava : NOC, 1995.

STAŠEK, Č.: ABC začínajícího sbormistra. Praha : Supraphon, 1981.

MIRONOV, S.: Zborový spev a riadenie zboru. Bratislava : PF UK, 1997.

PAZÚRIK, M.: Spevácky zbor ako mimoškolská aktivita v príprave učiteľa. Banská Bystrica : PF UMB, 1996.

PAZÚRIK, M.: Pamätnica Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Trenčianske Teplice : DSZSU, 2011.

 

Kontaktný formulár

=