RSS RSS print

Tézy predmetu Didaktika HV 2016/2017 Mgr/2

Tézy predmetu didaktika hudobnej výchovy  2016/2017

2. ročník Mgr. štúdia

 

 

Kompetencie žiaka v hudobno-pohybovej oblasti a ich rozvoj na HV

 

Kompetencie žiakov v hudobno-dramatickej oblasti a ich rozvoj na HV

 

Hudobná tvorivosť žiakov na HV

 

Moderná technika a technológia v procese hudobnej edukácie

 

Populárna hudba a hudobná edukácia

 

Literatúra:

 Prednášky a učebné materiály z prednášok

Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika HV, SPN Praha 1979

Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika Hv pre 1. st. ZŠ, SPN PA 1985

Sedlák, Fr. a kol.: Nové cesty Hv, SPN Praha 1977

Franěk, M.: Hudební psychologie. Praha, UK, 2007

Krbaťa, P.: Psychológia hudby... 2008

Kulka, J.: Psychologie umění. Praha, Grada, 2008.

Lokša, J. a kol.: Teória a prax tvorivého vyučovania. Prešo, Manacon, 2001

Podpera, R.: Quo vadis musica. Bratislava: Veda, 2006

Šimanovský, Z.: Hra s hudbou. Praha: Portál, 1998

Miell, D. a kol.: Musical communication. Osford: UP, 2005

Zich, J.: Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1975

Langsteinová, E.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania Hv na ZŠ B.B.: FHV UMB, 1997

Janeková, J.: Inštrumentálne činnosti v HV. BB: PF UMB, 2007

Michalková, D.: Počúvanie hudby ako problém a systém. BB: PF UMB, 2007

Turek, I.: Didaktika. Iura Ed. 2008

Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998, ISBN 80-7178-127-4

Časopis Múzy v škole

Fridman, L.: Možnosti hudobnej a estetickej výchovy pri realizácii cieľov multikultúrnej výchovy. Banská Bystrica: FHV UMB, 2003. ISBN 80-8055-877-9

Fridman, L.: Problémové vyučovanie v esteticky zameraných predmetoch. Banská Bystrica: MPC, 2004. ISBN 80-8041-464-5

Fridman, L.: Vkus v esteticko-edukačnej realite. Banská Bystrica: MPC, 2005. ISBN 80-8041-480-7

Fridman, L.:  Populárna hudba a hudobný edukačný proces. Banská Bystrica: MPC, 2007. ISBN 978-80-8041-515-0 (rozsah 5,2 AH)

Fridman, L.: Problematika vzdelávacích programov s hudobnou profiláciou. Zborník z medzinárodnej konferencie Kultúra – umenie – vzdelávanie. Banská Bystrica: PdF UMB, 2009. rozsah 0,4 AH. ISBN 978-80-8083-755-6

Fridman, L.: Obsah a stratégia ďalšieho vzdelávania učiteľov hudobnej výchovy na Slovensku.  Zborník Dni hudobnej výchovy 07. Banská Bystrica: PdF UMB, 2008. str. 21. ISBN 978-80-8083-638-2

Fridman, L.: Estetická komunikácia ako determinant edukačných cieľov v hudobnej a estetickej výchove. Pedagogické rozhľady 2/2005 str. 16. ISSN 1335-0404

Fridman, L.: Informačný a zvukový smog a estetické vnímanie hudby. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe V. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2010. str. 8

Fridman, L.: Moderné učebné pomôcky a informačné technológie v hudobnej výchove. Pedagogické rozhľady 1/2004, str.25-28 . ISSN 1335-0404

Fridman, L.: Koncepcia vzdelávacieho programu s hudobno-estetickou profiláciou.  In: Zborník Hudobná edukácia a vzdelávacie programy. BB: PF UMB, 2010

Fridman, L. a kol.: Hudobná edukácia v kontexte informačných a komunikačných technológií. Banská Bystrica: PDF UMB, 2013 (v predaji).

 

 

Pomôcky:

Projektové vyučovanie

Tematický plán

Spracovaný študentský VP - príklad (svp)

Zverejnené 19.09.2016

Kontaktný formulár

=