RSS RSS print

Tematické celky na ŠS 2018

Tematické okruhy (celky) na štátne Mgr. skúšky zo ŠP UHU a ŠHS

Jednotlivé tézy sú obsahovo determinované predmetmi ŠP UHU a ŠHS

 

Paradigmatické východiská didaktiky hudobnej edukácie

 1. základné princípy hudobnej edukácie (KKK) v súčasnosti
 2. filozofia vzdelávania, konštruktivizmus a hudobná edukácia, progresivizmus, esencializmus a rekonštrucionizmus a ostatné f.s.
 3. hudba ako produkt, artefakt, umelecké dielo
 4. základné modusy existencie hudby v procese hudobnej edukácie: produkcia, recepcia
 5. psychologické predpoklady hudobnej edukácie, vyjadrovacie prostriedky hudby, vplyv kognitívnej psychológie na hudobnú edukáciu (prehľad kognitívnych hudobných prvkov v príklade - portfólio)

 

Kurikulárna koncepcia hudobnej edukácie

 1. štátny vzdelávací program hudobného vzdelávania
 2. školský vzdelávací program
 3. špecifiká jednotlivých zložiek  kurikula vzdelávania (portfólio všetkých ISCED HV ŠPU)
 4. predmety hudobnej edukáciev primárnom a sekundránom vzdelávaní

 

Kompetenčný princíp vzdelávania v oblasti hudobnej edukácie

 1. definícia kompetencií v hudobnej edukácii, schopnosti, zručnosti, spôsobilosti, talent, genialita
 2. hudobný vývoj dieťaťa od začiatkov, v primárnom a sekundárnom vzdelávaní
 3. kompetencie  v hudobnej výchove, štandardy,
 4. kľúčové kompetencie a ich odraz v predmete hudobná výchova,  
 5. vzdelávacie oblasti a prierezové témy (MKV) a ich realizácia v hudobnej výchove

 

Učebné plány a učebné osnovy hudobnej výchovy

 1. charakteristika, prehľad,
 2. UP a UO v jednotlivých stupňoch hudobného vzdelávania (portfólio ŠPU)

 

Plánovanie vyučovacej činnosti učiteľa

 1. determinanty  plánovania: dlhodobé, krátkodobé
 2. tematický plán učiteľa – základné súčasti, ich tvorba a realizácia (portfólio)
 3. projektové vyučovanie – charakteristika a konkrétny príklad

 

Didaktické zásady vyučovania HV a vyučovacie metódy v HV a v školských hudobných súboroch

Definícia, enumerácia, charakteristika, aplikácia v príkladoch

 

Ciele vyučovania v hudobnej edukácii: všeobecné, špecifické, taxonómie cieľov podľa psychických procesov

 1. všeobecné ciele vzdelávania
 2. špecifické ciele v jednotlivých psychických procesoch a ich taxonómie
 3. taxonómia cieľov a ich význam - enumerácia, charakteristika, aplikácia
 4. požiadavky na určovanie cieľov
 5. príklady plánovania a realizácie taxonomických úrovní cieľov v HV (portfólio)

 

Kompetencie žiaka v oblasti produkcie vokálnej hudby a ich rozvoj v hudobnej edukácii a ŠHS

 1. hlasová výchova, technika spevu, dýchanie, tvorba tónu, rezonancia, artikulácia, registre a ich uplatnenie pri speve, hlasový rozsah detí, klasifikácia detského hlasového prejavu, hygiena hlasu, príčiny nespevnosti detí
 2. hlasová rozcvička, princípy a význam, postupnosť, praktické predvedenie na skúške (portfólio)

 

Pieseň ako hudobný produkt, predmet, obsah, cieľ vyučovania v v hudobnej edukácii a ŠHS

 1. metódy nácviku piesne, imitačná, intonačná, kombinovaná,(portfólio)
 2. metodika nácviku viachlasného spevu, príklady: kánon, držaný motív, melodický dvojhlas, a pod.
 3. postupnosť nácviku piesne na vlastnom a určenom príklade
 4. pieseň ako zdroj informácií: hudobno-teoretických, hudobno-estetických,  technických, literárno-estetických, a ich analýza a cieľová realizácia na konkrétnom príklade
 5. využitie vyjadrovacích prostriedkov hudby v oblasti
 6. pieseň a inštrumentálny sprievod – postup pri nácviku sprievodu s detskými hudobnými nástrojmi a Orffovým inštrumentárom, s klasickými hudobnými nástrojmi – pripravený vlastný a určený príklad
 7. pieseň a pohybové vyjadrovanie – možnosti pohybového vyjadrenia, rôzne pohybové prejavy, neútvarové a útvarové pohybové vyjadrovanie, nácvik jednoduchých tancov, pantomíma a pod.

 

Kompetencie žiaka v oblasti produkcie inštrumentálnej hudby a ich rozvoj v hudobnej edukácii a ŠHS

 1. zmysel a podstata produkcie inštrumentálnej hudby v škole
 2. využitie vyjadrovacích prostriedkov hudby v oblasti
 3. didaktická príprava na inštrumentálnu produkciu na hodine HV (portfólio)

 

Kompetencie žiaka v hudobno-pohybovej oblasti a ich rozvoj v hudobnej edukácii a ŠHS

 1. pohybové vyjadrovanie hudby (v produkcii, percepcii)
 2. druhy pohybového vyjadrenia, detské tance v učebniciach HV (portfólio)
 3. hry s hudbou (Šimanovský a pod.)

 

Kompetencie žiaka v oblasti percepcie hudby a ich rozvoj v hudobnej edukácii a ŠHS

 1. percepcia hudby ako psychologický proces, recepecia hudby ako kultúrny fenomén
 2. psychologické základy hudobnej percepcie
 3. vyjadrovacie prostriedky hudby
 4. hudobná komunikácia v procese edukácie
 5. percepcia v procese hudobnej komunikácie (schémy)
 6. estetické kategórie v procese percepcie (prehľad, definície, príklady)
 7. metódy analýzy hudby
 8. druhy  interpretácie pedagogickej percepcie (verbálna, výtvarná, pohybová, dramatická, kombinovaná, komplexná)
 9. didaktická príprava na hodinu percepcie (portfólio)
 10. historický pohľad na percepciu hudby
 11. otázky a problémy formovania vkusu
 12. percepcia hudby jednotlivých umeleckých období v praxi (stredoveká hudba a gregoriánsky chorál, hudba renesancie, baroka, klasicizmu, romantizmu, novoromantizmu, impresionizmu a ostatných moderných umeleckých smerov)
 13. edukácia hudobných teoretických poznatkov v primárnom a sekundárnom vzdelávaní

 

Kompetencie žiakov v hudobno-dramatickej oblasti a ich rozvoj v hudobnej edukácii a ŠHS

 1. definície pojmov dramatická výchova a tvorivá dramatika,
 2. ciele, metódy a podmienky tvorivej dramatiky v primárnom a sekundárnom vzdelávaní
 3. hudobno-dramatické činnosti v učebniciach HV pre ZŠ (Felix)
 4. využitie vyjadrovacích prostriedkov hudby v oblasti
 5. didaktická príprava na realizáciu tvorivej dramatiky na HV (portfólio)

 

Hudobná tvorivosť žiakov v hudobnej edukácii a ŠHS

 1. historický pohľad
 2. otázky tvorivosti a jej rozvoj
 3. druhy tvorivosti
 4. metodický postup realizácie tvorivosti na HV (portfólio)

 

Heuristické a problémové vyučovanie v hudobnej edukácii a ŠHS

 1. podstata HV a PV, ciele PV
 2. problém, úloha, druhy prblémov, problémové a heuristické
 3. špecifiká PV a HV, konvergentné a divergentné problémy, etapy PV
 4. príklady konkrétnych metód PV
 5. príklady na problémové vyučovanie (portfólio)

 

Moderná technika a technológia v procese hudobnej edukácie a ŠHS

 

Populárna hudba a hudobná edukácia

 1. východiská využitia PH
 2. možnosti využívania PH hudobnej edukácii
 3. problematika posudzovania a hodnotenia produktov PH
 4. problematika edukácie PH (portfólio)

 

Literatúra:

 Prednášky a učebné materiály z prednášok

Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika HV, SPN Praha 1979

Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika Hv pre 1. st. ZŠ, SPN PA 1985

Sedlák, Fr. a kol.: Nové cesty Hv, SPN Praha 1977

Franěk, M.: Hudební psychologie. Praha, UK, 2007

Krbaťa, P.: Psychológia hudby... 2008

Kulka, J.: Psychologie umění. Praha, Grada, 2008.

Lokša, J. a kol.: Teória a prax tvorivého vyučovania. Prešo, Manacon, 2001

Podpera, R.: Quo vadis musica. Bratislava: Veda, 2006

Šimanovský, Z.: Hra s hudbou. Praha: Portál, 1998

Miell, D. a kol.: Musical communication. Osford: UP, 2005

Zich, J.: Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1975

Langsteinová, E.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania Hv na ZŠ B.B.: FHV UMB, 1997

Janeková, J.: Inštrumentálne činnosti v HV. BB: PF UMB, 2007

Michalková, D.: Počúvanie hudby ako problém a systém. BB: PF UMB, 2007

Turek, I.: Didaktika. Iura Ed. 2008

Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998, ISBN 80-7178-127-4

Časopis Múzy v škole

Fridman, L.: Možnosti hudobnej a estetickej výchovy pri realizácii cieľov multikultúrnej výchovy. Banská Bystrica: FHV UMB, 2003. ISBN 80-8055-877-9

Fridman, L.: Problémové vyučovanie v esteticky zameraných predmetoch. Banská Bystrica: MPC, 2004. ISBN 80-8041-464-5

Fridman, L.: Vkus v esteticko-edukačnej realite. Banská Bystrica: MPC, 2005. ISBN 80-8041-480-7

Fridman, L.:  Populárna hudba a hudobný edukačný proces. Banská Bystrica: MPC, 2007. ISBN 978-80-8041-515-0 (rozsah 5,2 AH)

Fridman, L.: Problematika vzdelávacích programov s hudobnou profiláciou. Zborník z medzinárodnej konferencie Kultúra – umenie – vzdelávanie. Banská Bystrica: PdF UMB, 2009. rozsah 0,4 AH. ISBN 978-80-8083-755-6

Fridman, L.: Obsah a stratégia ďalšieho vzdelávania učiteľov hudobnej výchovy na Slovensku.  Zborník Dni hudobnej výchovy 07. Banská Bystrica: PdF UMB, 2008. str. 21. ISBN 978-80-8083-638-2

Fridman, L.: Estetická komunikácia ako determinant edukačných cieľov v hudobnej a estetickej výchove. Pedagogické rozhľady 2/2005 str. 16. ISSN 1335-0404

Fridman, L.: Informačný a zvukový smog a estetické vnímanie hudby. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe V. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2010. str. 8

Fridman, L.: Moderné učebné pomôcky a informačné technológie v hudobnej výchove. Pedagogické rozhľady 1/2004, str.25-28 . ISSN 1335-0404

Fridman, L.: Koncepcia vzdelávacieho programu s hudobno-estetickou profiláciou.  In: Zborník Hudobná edukácia a vzdelávacie programy. BB: PF UMB, 2010

Fridman, L. a kol.: Hudobná edukácia v kontexte informačných a komunikačných technológií. Banská Bystrica: PDF UMB, 2013 (v predaji).

 

Kontaktný formulár

=