Požiadavky na predmet - všeobecne

Podmienky ukončenia predmetu:

1. účasť a aktivita na vyučovaní

2. plnenie priebežných úloh a hodnotení

3. seminárna práca (8-10 s.)

4. záverečný test

5. ústne hodnotenie

Každá súčasť tvorí rovnaký podiel na celkovom hodnotení, žiadna súčasť nie je suplovateľná (okrem ospravedlneného bodu 1. náhradnými prácami) a v každej musí študent získať minimálne 60% akceptovateľnej úspešnosti. Všetky úlohy a seminárne práce tvoria súčasť predmetového portfólia, ktoré musí mať študent vždy kompletizované. Študent je vždy informovaný o stave plnenia požadovaných kritérií v priebežnom hodnotení v AIS. Stupnica hodnotenia: A - 100-95%, B - 95-90%, C - 90- 80%, D - 79-70%, E - 69-60%, FX - 59 a menej %