Absolventské koncerty KHK

Absolventský koncert - organizácia a realizácia

Dôležitý oznam- Koncert absolventov: Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie koronavírusu sa koncerty absolventov uskutočnia elektronickou formou. Každý študent, ktorého sa týka koncert absolventov (2. ročník Mgr.) je povinný do 9.4.2021 nahrať svoj výstup do moodle (Koncert absolventov inštrumentálny/vokálny- KAIV; Koncert absolventov zborový/súborový- KAZS). Prípadné nejasnosti komunikujte s vaším vyučujúcim alebo s Mgr. Michalom Brodnianskym, PhD. 

Upozornenie pre končiacich študentov - dodržanie termínov

Koncert sa bude konať v možnom termíne.

 Absolventský koncert je bežný predmet ŠP. Realizuje sa ako predmet so zápisom ku konkrétnemu vyučujúcemu podľa dohody s garantom predmetu, s priebežným hodnotením prípravy a na záver ako skúška predmetu výlučne  v priestoroch KHK resp. UMB, a to  vždy v určenom riadnom, prípadne opravnom termíne, ktorý určí zasadnutie KHK a ktorý bude hodnotiť určená komisia predmetu ako pri ŠS.

 • Absolventský koncert rozsah 6-8 minút.

Poznámka: študent si vyberá druh AK podľa hlavného nástroja, ktorý študoval počas štúdia, resp. na konzervatóriu, či v predošlom štúdiu. 

 •  Garanti predmetu absolventský koncert podľa infolistov akreditačného spisu a aktuálneho stavu:

 Učiteľstvo HU:

 • absolventský koncert vokálny: garant dr. Kološtová
 • absolventský koncert inštrumentálny: garant doc. Fridman

 Školské HUSU:

 • absolventský koncert zborový: garant Mgr. Art. Bažíková, ArtD.
 • absolventský koncert súborový: garant Urban, PhD.

Gestorom AK je zástupca vedúcej KHK Mgr. Michal Brodniansky, PhD.

Po schválení garantami a VKHK, môže byť učiteľom predmetu AK ľubovoľný učiteľ KHK, s ktorým študent vypracuje plán a dramaturgiu AK. Študenti kombinácie UHU - UHUSU si vzberajú jedného učiteľa pre AK UHu a jedného učiteľa pre AK UHUSu - teda vlastne dvoch učiteľov. Pri výbere učiteľov doporučujeme spolupracovať s pôvodnými vyučujúcimi  predmetov počas štúdia.

 Vyučujúci má právo na všetky limity ako pri inom predmete: počet, podmienky, kvalita priebežných výkonov počas štúdia v danom odbore. Študent má právo (povinnosť) vždy realizovať AK z toho nástroja, ktorý absolvoval počas štúdia v predmete hudobný nástroj ako hlavný nástroj u pôvodného učiteľa (zmenu môže povoliť VKHK). Študent UHU má právo absolvovať AK  iného zamerania ako hlavný hudobný nástroj, iba ak dosahuje výrazne lepšie a nadpriemerné výsledky počas celého štúdia a  podľa posúdenia a rozhodnutia vyučujúceho, pričom toto rozhodnutie sa nereviduje.

 • Študent -  konzervatorista musí realizovať AK UHU v príslušnom absolvovanom nástroji. 
 • Za prípravu koncertu zodpovedá študent štúdia príslušného odboru.
 • Obsah koncertu by mal vychádzať z portfólia počas celého štúdia. 
 • Charakter koncertu by mal prezentovať komplexnú umelecky zameranú pedagogickú osobnosť, kvalitu hudobných zručností predovšetkým predmetného zamerania, ale aj v ostatných hudobných oblastiach, schopnosti komplexnej polyestetickej prezentácie pre budúcich žiakov a kolegov, ako aj všetky súvisiace komunikačné umelecké skutočnosti.
 • Rozsah koncertu 8 minút. (Študent  UHUSU má jeden koncert za UHU a druhý koncert za UHUSU)
 • Realizácia v priestoroch KHK a UMB je aj z dôvodu bezpečnosti pri práci, nákladov, personálneho zabezpečenia KHK.
 • Študent HUSU musí mať koncert zložený z dvoch jednoznačne odlišných častí , za ktoré zodpovedajú jednotliví vyučujúci. Odlišnosť musí byť v charaktere aj obsahu. Každý učiteľ predmetu AK je zodpovedný za to, že nebude pripravovať AK obdobného charakteru s jedným študentom v dvoch kombináciách – teda dva koncerty.
 • Účasť externých  hudobníkov na AK študentov KHK. Vyučujúci predmetu, garant a VKHK môžu na písomnú žiadosť a zdôvodnenie študenta povoliť na začiatku semestra a pred definitívnou akceptáciou tematického plánu AK (t.j. do 30 dní od začiatku semestra) písomne povoliť účasť externých hudobníkov pri príprave a hlavne realizácii AK študenta. Bez písomného povolenia nemôže byť koncert s externými hudobníkmi akceptovaný ako AK. Za dodržanie termínov zodpovedá študent AK a za rešpektovanie vyučujúci. Operatívne výnimky môže povoliť VKHK.
 • Študent KHK je povinný pomáhať pripravovať a realizovať AK každému svojmu kolegovi študentovi vždy a bezpodmienečne účasťou v kolektívnych hudobných zoskupeniach. Nedodržanie a svojvoľné porušenie tejto povinnosti musí vždy vyučujúci AK riešiť disciplinárne. Okrem toho povinnosť študentov KHK zúčastniť sa na AK kolegov študentov zabezpečia vyučujúci súvisiacich predmetov explicitne formulovanou podmienkou ukončenia súvisiacich predmetov.
 • Koncert, ktorý sa koná mimo vyučovacieho obdobia harmonogramu AR nemožno považovať a nepovažuje sa za AK KHK so všetkými konzekvenciami a povinnosťami pracovníkov KHK.
 • Študent má právo zrealizovať akýkoľvek koncert verejne mimo UMB a KHK, ale hodnotený bude iba absolventský koncert realizovaný na UMB ako predmet vo vypísanom termíne vyučujúcim predmetu a hodnotený komisiou. Takýto verejný koncert nie je považovaný za PV predmet AK KHK UMB.
 • Katedra HK doporučuje riešiť predbežný výber AK súčasne so zadávaním DP. Každý vyučujúci, ktorý realizuje zápis DP do AIS súčasne urobí zápis o výbere a predbežnom portfóliu AK a odovzdá k evidencii sekretárke KHK s podpisom študenta a seba.
 • Bc AK nie sú v AkSpise a nerealizujú sa ako AK. Môžu sa realizzovať ako prehrávkové koncerty jednotlivých predmetov v priestoroch UMB.
 • Termín konania koncertov:
 • LS  predbežne marec 2021 - Prezentácia: 9.00. Začiatok 9.30 hod.
 • Externí študenti - marec2021

 


 Žiadosť EXT

Protokol    (je možné použiť aj protokol predchádzajúci)

Schválilo zasadnutie Katedry hudobnej kultúry PF UMB zo dňa 24. januára 2013. Modifikované v zmysle aktuálneho akreditačného spisu pre AR 2016/2017. Posledná aktualizácia garantami a vedúcim KHK po zasadnutí KHK 07.02.2018