Pedagogická prax dokumenty

Základné materiály pre všetky druhy praxe:

Informácie pre súvislú prax 2.r.Mgr. sú v časti oznamy KHK

Uvedené materiály je študent povinný priebežne na praxi vypĺňať a kompletné priniesť v závere na hodnotenie. Vyplnené materiály tvoria základ porfólia ku štátnej skúške.

V rámci pedagogickej praxe (výstupová, súvislá) v študijnom programe ŠHS je potrebné v rámci povinného počtu odučených hodín pripraviť úpravy minimálne 4 skladieb rôznych žánrov, tie podľa možností súboru na praxi zrealizovať, nacvičiť, resp. aspoň nechať odborne posúdiť cvičnému učiteľovi (Bernát, Kozák). Úpravy sú s prípravami a hospitačnými hárkami súčasťou profólia, ktoré študent odovzdá pri hodnotení predmetu didaktikovi KHK.