Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pedagogická prax LS ŠHS

V rámci pedagogickej praxe (priebežná výstupová, súvislá - interné i externé štúdium) v študijnom programe ŠHS je potrebné v rámci povinného počtu odučených hodín pripraviť úpravy minimálne 4 skladieb rôznych žánrov (rozsah min. 24 taktov, charakter súboru napr. komorný orchester, salónny orchester, hudobná skupina, ľudová skupina a podobne), tie podľa možností súboru na praxi zrealizovať, nacvičiť, resp. aspoň nechať odborne posúdiť cvičnému učiteľovi (Bernát, Kozák). Úpravy sú s prípravami a hospitačnými hárkami súčasťou profólia (PgPx dokumenty), ktoré študent odovzdá pri hodnotení predmetu didaktikovi KHK.

V Banskej Bystrici 01.08.2020