Pedagogická prax KHK

Rozdelenie PgPraxe ZS AR 2019/20

Pedagogická prax Mgr.

Aktuálne informácie na:  https://www.pdf.umb.sk/studium/praxe.html

  PgPrax výstupová 2. Mgr.  PU - podľa určenia

       

HUSU

 

UHU

1.

Nechalová

Ľubica

1.Mgr.

Bernát

15_HuHsdm

PU

2.

Kašík

Karol

 

Bernát

15_HuHsdm

PU

3.

Vavreková

Tatiana

 

Bernát

15_HuHsdm

PU

4.

Vojtilová

Veronika

 

Bernát

15_HuHsdm

PU

5.

Holomančinová

Daniela

 

 

PgHu

PU

6.

Vojteková

Viktória

 

 

PgHu

PU

7.

Dolnická

Lucia

 

 

AjHu

PU

8.

Lofajová

Alica

 

 

SjHu

PU

 

  PU - podľa určenia bude aktualizované

 

Náčuvová

1. ročník Mgr.

 

 

 HUSU

 

 UHU

 

PX LS

 1

 

 

 ZUS

 Kozák

 

 PU

2

 

 

 ZUS

 Kozák

 

 

3

 

 

 ZUŠ

 Kozák

 

 

4

 

 

ZUŠ

Kozák

 

 

5

 

 

ZUŠ

Kozák

 

 

6

 

HUSU

ZUŠ

Kozák

 

 

7

 

HUSU

 ZUS

Kozák

 

 

8

 

HUSU

ZUŠ

Kozák

 

 

9

 

 

 

 

 

10 

 

 Sj - HUV

 

 

 

 

11 

 

 Sj - HUV

 

 

 

 

12

 

ZUS

Kozák

 

 

13

 

     

 

 

Inštruktáž k praxi:

1. ročník 17.09.2018 o 10.00 hod. na č.314

2. ročník pokračuje podľa pokynov a požiadaviek z minulého semestra na príslušnej škole

 Upozorňujeme študentov 2. ročníka magisterského štúdia UHU a ŠHUSU, že v LS si prax vybavujú individuálne. Na prax v LS Je potrebné pripraviť podklady na zmluvu vybraného cvičného učiteľa a do 15.11. ich odovzdať na príslušnom oddelení ŠO. Podrobnejšie na stránke Praxe.

Súvislá prax – letný semester – realizuje sa podľa akreditácie (úprava spisu, platnosť k akademickému roku 2010/2011) nasledovne:

Ročník

Semester

 

 

Predmety študijného odboru

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Prax

Kontakt hod.

Hodnotenie

 

Kredity

 

 

Gestori predmetu (celý úväzok - C, čiastkový - hodnota)

2.

L

Prax súvislá 1. AP

P

0

0

12

12

/

 

3

didaktik príslušnej predmetovej katedry

2.

L

Prax súvislá 2.  AP

P

0

0

12

12

/

 

3

didaktik príslušnej predmetovej katedry

Z celkového rozsahu je 10 hodín venovaných priamej vyučovacej činnosti študenta. Ostatné hodiny sú zamerané na náčuvy.

Usmernenie:

Prax sa realizuje  za každý aprobačný predmet 12 hodín.

Návratka pre súvislú prax študentov KHK

Aktuálnu návratku u referentky Mgr. Korčokovej