Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nová publikácia Kapitoly didaktiky hudby

   Nová publikácia Kapitoly didaktiky hudby 
   (doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.)
  (informácie u autora. - 20.-)

 

Publikácia Kapitoly didaktiky hudby bola vytvorená ako vysokoškolská učebnica pre učiteľov hudobnej výchovy, hudobnej náuky a hudby. Vznikla v čase naliehavej potreby premeny základných paradigiem vzdelávania v oblasti hudobného umenia, ale aj inovácie a modernizácie ponímania základných procesov edukácie, vyučovania a učenia sa v oblasti hudby. V prístupe k subjektom vzdelávania vychádza z pedagogického konštruktivizmu, rešpektuje  kurikulárny koncept ako rámec postupnosti vzdelávacieho procesu, presadzuje kompetenčný princíp ako základný zmysel výsledkov vzdelávania a kooperáciu ako prirodzené fungovanie subjektov edukácie v edukačnom procese. 

Prílohy ku stránke: