Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzitný komorný orchester Mladosť získal striebro.

Mladosť strieborná

Dňa 5. 4. 2019 sa Univerzitný komorný orchester Mladosť zúčastnil Krajskej súťaže v komornej hudbe Divertimento musicale 2019, kde so cťou získal umiestnenie v striebornom pásme. Porota ocenila dramaturgický tvar súťažného bloku, ktorý tvorili diela staršej slovenskej hudby 18. storočia, ktoré sa stali ťažiskom repertoárového portfólia nášho orchestra. Zároveň predseda poroty Doc. Mgr. Art. Pavol Tužinský, ArtD. vyzdvihol prínos orchestra v oblasti interpretácie staršej slovenskej hudby, ktorej sa v súčasnosti venujú na Slovensku iba 2 profesionálne telesá.

Prílohy ku stránke: