Téma sympózia

XIII. sympózium sa bude konať v znamení Roku zborového spevu na Slovensku a 100. výročia vzniku ČSR.

Nosná téma sympózia

ZBOROVÝ SPEV V EURÓPSKOM KONTEXTE

 

Tematické okruhy – sekcie

 

1/      Súčasná slovenská a svetová zborová tvorba

2/      Významné výročia v oblasti zborového spevu

3/      Aktuálne problémy zborového spevu v súčasnosti

4/      Jubileá hudobných skladateľov, dirigentov, speváckych zborov,     

           autoreferáty, workshopy

5/      Teória a prax  hudobnej výchovy

6/      60. výročie Katedry hudobnej výchovy / kultúry PF UMB

7/      50 rokov Univerzitného speváckeho zboru MLADOSŤ PF UMB

 

Témy zahŕňajú oblasti:       

  • historické (osobnosti, zbory, jubileá, diela, tvorba),
  • súčasné  (v zmysle nových trendov a perspektív),
  • praktické (ateliéry, tvorivé dielne, workshopy, koncerty).

Sprievodné podujatia:  workshopy, zborové ateliéry, Koncert zborovej tvorby,

                                        aula EF UMB, Tajovského ulica 10, 974 00 Banská Bystrica