Prihláška a konferenčný poplatok

Prihláška a konferenčný poplatok

Konferenčný poplatok:             20,- €.

Konferenčný poplatok uhraďte na číslo účtu: 7000095590/8180

IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT: SPSRSKBA             VS: 107001 – do poznámky uveďte  svoje meno !!!

Uzávierka prihlášok je 30. septembra 2020. Po tomto termíne nebudú akceptované prihlášky uchádzačov o účasť na CANTUS CHORALIS SLOVACA 2020.

Príspevky pre autorov môžete posielať korešpodenčne do 31.10.2020 na adresu:

Kontakt: PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD. dagmar.strmenova@umb.sk

            Katedra hudobnej kultúry PF UMB Ružová 13,  974 11 Banská Bystrica

Z materiálov 14. medzinárodného sympózia bude vydaný zborník.

Obsahom poplatku bude: vložné, režijné náklady, monotematický zborník príspevkov

zo sympózia. Vybrané príspevky môžu byť so súhlasom autorov zaradené do

recenzovaného elektronického časopisu Múzy v škole.

Svoj záujem, prosím, potvrďte vypísaním online elektronickej prihlášky:

 

https://docs.google.com/forms/d/1VFl8HjHtTLaBHKSlUI5Q6ptqZGVtcPKDKmWRBtiMy3o/edit

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nIM9VTXrHUCypNtpsigWfaBI7TnDTolMkMMRWcxR01JUMlRFSFNFMk9JQk1LUjIzR1gzUFNNQVUxUi4u

najneskôr do 30.9.2020

Podrobnejšie informácie nájdete na internetových stránkach www.pdf.umb.sk

Katedra hudobnej kultúry PF UMB, pod značkou Cantus Choralis Slovaca.