Prihláška a konferenčný poplatok

Konferenčný poplatok:

Pre aktívnych účastníkov 40,- €. Z materiálov prednesených na 13. medzinárodnom sympóziu bude vydaný zborník. Obsahom poplatku bude: vložné, režijné náklady, monotematický zborník príspevkov zo sympózia. Pre pasívnych účastníkov je poplatok 20,- €. 

Konferenčný poplatok uhraďte na číslo účtu: 7000095590/8180

  • IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
  • SWIFT: SPSRSKBA             VS: 107001 – do poznámky uveďte  svoje meno !!!
  • (Pri prezentácii prineste aj doklad o úhrade.) 

Uzávierka prihlášok je 30. septembra 2020. Po tomto termíne nebudú akceptované  prihlášky uchádzačov o účasť na CANTUS CHORALIS SLOVACA 2020. 
Kontakt: PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.  dagmar.strmenova@umb.sk
Katedra hudobnej kultúry PF UMB Ružová 13,  974 11 Banská Bystrica
Z materiálov prednesených na 14. medzinárodnom sympóziu bude vydaný zborník.

Obsahom poplatku bude: vložné, režijné náklady, monotematický zborník príspevkov zo sympózia. Vybrané príspevky môžu byť so súhlasom autorov zaradené do recenzovaného elektronického časopisu Múzy v škole.

Prihláška online:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nIM9VTXrHUCypNtpsigWfaBI7TnDTolMkMMRWcxR01JUMlRFSFNFMk9JQk1LUjIzR1gzUFNNQVUxUi4u