Informácie pre autorov

 Príspevky do zborníka prosíme odovzdať:

-          v štandardnom počítačovom formáte (Times New Roman č. 12, riadkovanie 1,5).

-          Nepoužívajte zalamovacie textové nástroje ako odseky, tabulátory, centrovanie,zarovnávanie do blokov a delenie slov.

 

Štruktúra príspevku:

-          a) Názov príspevku v národnom jazyku

-          b) Názov príspevku v anglickom jazyku

-          c) Meno autora(ov) s príslušnými titulmi

-          d) Názov pracoviska, krajina

-          e) Abstrakt v národnom jazyku – cca 500 znakov

-          f) kľúčové slová v národnom jazyku

-          g) Abstrakt v anglickom jazyku – cca 500 znakov

-          h) kľúčové slová v anglickom jazyku

-          i) Text príspevku v národnom jazyku v maximálnom rozsahu 8 

(vrátane bibliografie).

-          j) Bibliografia (vzor): KOLOŠTOVÁ, M. 2016. Zborová tvorba Bela Felixa pre vyspelé detské spevácke zbory. CantusChoralisSlovaca : zborník materiálov z 12. medzinárodného sympózia o zborovom speve, s. 211-220. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela- Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-0942-0.

 

Príspevky do zborníka posielajte v elektronickej podobe spolu s potvrdením o zaplatení poplatku na adresu:dagmar.strmenova@umb.skdo 31.10.2020.

Kontaktné informácie:

Meno a priezvisko:

Pracovisko:

e-mail adresa: