Charakteristika podujatia

Sympózium o zborom speve sa koná od roku 1994, každý párny rok  striedavo so sympóziom v Ústí nad Labem, Česká republika. Je orientované na slovenskú zborovú tvorbu, hudobných skladateľov, dirigentov, spevácke zbory, ako aj na významné osobnosti organizátorské  a inštitúcie podporujúce rozvoj zborového spevu na Slovensku, hudobnú a vokálnu kultúru regionálneho, celoslovenského i medzinárodného významu. Ďalej na európske trendy v zborovom speve a zahraničné aktivity národov Európskej únie v oblasti zborového spevu. Sprievodnými aktivitami sympózia sú vokálne koncerty domácich alebo zahraničných speváckych zborov, prípadne premiéry diel slovenských autorov.

Cieľom 14. medzinárodného sympózia CANTUS CHORALIS SLOVACA je získanie nových pohľadov a názorov, odborných poznatkov z histórie a súčasnosti zborového spevu, nadviazanie neformálnych priateľských kontaktov medzi dirigentmi, hudobnými skladateľmi, hudobnými vedcami a hudobnými pedagógmi z rôznych krajín Európy, výmena a prezentácia zborovej literatúry, zvukových médií a skúseností v práci so speváckymi telesami. Medzinárodné sympózium sa teší záujmu širokej odbornej i kultúrnej verejnosti.

Tento ročník je zameraný na Kontexty európskeho zborového umenia, zborovej tvorby a vokálnej kultúry, na postavenie v hudobnej kultúre súčasnosti novom Miléniu so zameraním na dirigentov, repertoár, činnosť, organizácie, súťaže, ocenenia, významné osobnosti v oblasti zborového spevu, (skladateľov, dirigentov a hudobné telesá). Program sympózia zahŕňa tematiku európskych trendov s príspevkami zahraničných účastníkov, workshopy, koncerty, poznávanie hudobnej kultúry a histórie nášho regiónu.

  • Termín podujatia: 21. – 23. októbra 2020
  • Hlavný organizátor: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta Banská Bystrica
  • Spoluorganizátori: Mesto Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum, Hudobný fond, Hudobné centrum Bratislava, Národné osvetové centrum Bratislava, Hudobný odbor Matice slovenskej Martin, Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica. VÚC – Banskobystrický samosprávny kraj
  • Miesto konania: Štátna vedecká knižnica – Lazovná 9, Banská Bystrica
  • Miesto rokovania: Štátna vedecká knižnica – spoločenská sála
  • Účastníci: Domáci a zahraniční dirigenti, hudobní skladatelia, hudobní pedagógovia, členovia zborov, učitelia hudobnej výchovy, študenti
    učiteľských a umeleckých fakúlt, doktorandi, pracovníci kultúrnych inštitúcií, priaznivci zborového spevu.

Mediálni partneri:    Múzy v škole, Slovenská hudba