Charakteristika podujatia

Charakteristika podujatia

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej kultúry

usporiada

14. medzinárodné sympózium o zborovom speve

CANTUS  CHORALIS  SLOVACA 2020

pod záštitou rektora UMB, doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.

 

Sympózium o zborom speve sa koná od roku 1994, každý párny rok  striedavo so sympóziom v Ústí nad Labem, Česká republika. Je orientované na slovenskú zborovú tvorbu, hudobných skladateľov, dirigentov, spevácke zbory, ako aj na významné osobnosti organizátorské  a inštitúcie podporujúce rozvoj zborového spevu na Slovensku, hudobnú a vokálnu kultúru regionálneho, celoslovenského i medzinárodného významu. Ďalej na európske trendy v zborovom speve a zahraničné aktivity národov Európskej únie v oblasti zborového spevu. Sprievodnými aktivitami sympózia sú vokálne koncerty domácich alebo zahraničných speváckych zborov, prípadne premiéry diel slovenských autorov.

Cieľom 14. medzinárodného sympózia CANTUS CHORALIS SLOVACA je získanie nových pohľadov a názorov, odborných poznatkov z histórie a súčasnosti zborového spevu, nadviazanie neformálnych priateľských kontaktov medzi dirigentmi, hudobnými skladateľmi, hudobnými vedcami a hudobnými pedagógmi z rôznych krajín Európy, výmena a prezentácia zborovej literatúry, zvukových médií a skúseností v práci so speváckymi telesami. Medzinárodné sympózium sa teší záujmu širokej odbornej i kultúrnej verejnosti.

Tento ročník je zameraný na Zborovýspev v európskom kontexte s orientáciou na zborovú tvorbua vokálnu kultúru, napostavenie zborového spevuv hudobnej kultúre súčasnostiv novom miléniu so zameraním na dirigentov, skladateľov, repertoár, činnosť, organizácie, súťaže, ocenenia, významné osobnosti v oblasti zborového spevu, (skladateľov, dirigentov a hudobné telesá). Program sympózia zahŕňa tematiku európskych trendov s príspevkami zahraničných účastníkov, workshopy, koncerty, poznávanie hudobnej kultúry a histórie nášho regiónu.