RSS RSS print

AKADEMICKÁ BANSKÁ BYSTRICA 2017

XVII. SÚŤAŽNÝ FESTIVAL VYSOKOŠKOLSKÝCH SPEVÁCKYCH ZBOROV

 

Povinné skladby slovenských skladateľov sú uverejnené na www.pdf.umb.sk/khk  (www.akademickabb.sk) od 31. 1. 2017

Zoznam povinných skladieb

kategória : Miešané spevácke zbory:

kategória : Komorné spevácke zbory:

kategória : Ženské spevácke zbory:

kategória : Mužské spevácke zbory:

 

 

Iné koncerty a aktivity zborov

Zúčastnené zbory absolvujú:

  • vystúpenia na festivalovom koncerte  (v dĺžke podľa určenia prípravného výboru, max.. 10 - 15 minút),
  • krátky vstup na promenádnom koncerte -  Pamätník SNP, resp. Námestie SNP, sprievod mestom,
  • záverečný spoločný spev ( naštudovať skladby: Eugen Suchoň – Aká si mi krásna, Lubor Bárta - Gaudeamus igitur).

***

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB

a prezidentka festivalu ABB 2017

 

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Umelecký riaditeľ festivalu ABB 2017

 

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

Vedúci sekretariátu ABB 2017

***

Kontaktný formulár

=