RSS RSS print

Pedagogická prax súvislá

Súvislá pedagogická prax

sa realizuje:

 • v 2. ročníku Mgr. štúdia, letný semester, podľa Harmonogramu štúdia pre daný akademický rok

Informácie o realizácii Súvislej pedagogickej praxi nájdete na tomto mieste

Zoznam škôl, kde môžete vykonávať súvislú prax: http://www.pdf.umb.sk/studium/dohody-s-organizaciami-a-skolami-kde-je-mozne-vykonavat-prax.html

Súvislú prax z etickej výchovy môžete realizovať na strednej alebo na základnej škole. Zoznam zmluvných škôl (ktoré priorizujte pri výbere Vašej praxovej školy) nájdete na adrese: http://www.pdf.umb.sk/studium/dohody-s-organizaciami-a-skolami-kde-je-mozne-vykonavat-prax.html
Vašou úlohou je upozorniť učiteľa Vašej pedagogickej praxe, aby odoslal návratku do stanoveného termínu na adresu: Mgr. Janka Korčoková, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica (na základe návratiek bude učiteľkám vystavená zmluva o vykonaní prace, preto je tento krok dôležitý aj termínovo) alebo odovzdali osobne na dekanát pani Korčokovej.
Informačné stretnutie k súvislej praxi denných študentov, ktoré je povinné,  sa uskutoční v mesiaci január na Katedre etickej a občianskej výchovy PF UMB.

Študenti sú povinní pred realizáciou praxe odovzdať vedúcemu praxe Osobný plán študenta. V prípade neodovzdania Osobného plánu študenta máme právo neuznať realizovanú prax.

Vedúca súvislej praxe: doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. (A 108, 048/446 4350, katarina.cizmarova@umb.sk)

Prílohy portfólia pre priebežnú pedaogogickú prax (do portfólia usporiadať v tomto poradí):

 • pokyny k realizácii súvislej praxe
 • titulny list praxe
 • plán odbornej učiteľskej praxe
 • charakteristika školy
 • charakteristika triedy
 • charakteristika vybraného žiaka
 • protokol z pedagogického pozorovania
 • projekt vyučovacej jednotky (podľa vzoru z Teórie a didaktiky EV1)
 • sebahodnotenie študenta na praxi
 • priebežné hodnotenie študenta cvičným učiteľom
 • záznam z pedagogického denníka
 • záverečné hodnotenie študenta cvičným učiteľom  

 

Upozornenie!!!!!!!!!!!!

Pri vypisovaní tlačiva Charakteristika žiaka MUSÍ študent používať len označenie žiak/žiačka z dôvodu ochrany osobných údajov dieťaťa.

Kontaktný formulár

=