RSS RSS print

Pedagogická prax náčuvová

Realizuje sa v 1. ročníku Mgr. štúdia Učiteľstva etickej výchovy v rozsahu 13 hodín za semester.

        - Organizácia náčuvovej pg. praxe v EV

Ďalšie informácie k náčuvovej praxi vám poskytne doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. (A 108, 048/446 4350).

Tlačivá pre pedagogickú náčuvovú prax:

Pri vypisovaní tlačiva Charakteristika žiaka musí študent používať len označenie žiak/žiačka z dôvodu ochrany osobných údajov dieťaťa.

Kontaktný formulár

=