RSS RSS print

APVV-14-0176 - Didaktické prostriedky...

Didaktické prostriedky uľahčujúce implementáciu vybraných prierezových tém do vyučovania etickej výchovy na druhom stupni ZŠ

Doba riešenia: 1.7. 2015 – 31.12.2018

Zodpovedná vedúca: prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.

Administrátor projektu: PaedDr. Eva Balážová, PhD.

Riešitelia:

PaedDr. Eva  Balážová, PhD.,
doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.,
Mgr. Ján Kaliský, PhD.,
doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.,
Mgr. Štefan Ligas, PhD.,
doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.,
prof. PeadDr. Eva Poláková, PhD.,
PaedDr. Jana Stehlíková, PhD.

Projekt rieši problematiku nedostatku didaktických prostriedkov umožňujúcich efektívnu implementáciu prierezových tém do etickej výchovy vo vyučovaní žiakov staršieho školského veku. Jeho cieľom je na základe empirického výskumu aktuálneho stavu, analýzy odborných literárnych zdrojov a potrieb praxe vytvoriť také didaktické nástroje, ktoré pomôžu kontinuálne začleniť vybrané prierezové témy (mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti) do vyučovania etickej výchovy.

Kontaktný formulár

=