Výstupy projektu

V roku 2012 - 2014 sme vydali učebné texty:

V roku 2012 - 2013 sme vydali monografie:

V rokoch 2013 - 2014 sme vydali zborníky

Fridrichová, P. - Valica, M. (eds.) Obsahová inovácia etickej výchovy z pohľadu učiteľov.

Fridrichová, P. (ed.) Inovácia etickej výchovy: teoretické a praktické reflexie. Zborník vedecko-výskumných a odborných prác.

Zborník atestačných prác učiteľov etickej výchovy - obsahová a didaktická inovácia etickej výchovy

 Štúdie k projektu APVV-0690-10, ktoré sme zatiaľ nepublikovali iným spôsobom ako elektronicky

Zoznam publikácií vydaných členmi riešiteľského kolektívu projektu Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy

Na tomto mieste si môžete pozrieť zoznam publikácií vydaných v roku 2012. Kliknite tu.

Vydali sme...

Valica, M. - Fridrichová, P. - Kaliský, J. - Rohn, T. - Hajnalová Buvalová, Ľ. - Bradová, G. 2011. Modely výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2011. 170 s. (227 NS). ISBN 978-80-557-0326-8
Stiahnite si ju

Valica, M. - Fridrichová, P. - Rohn, T. 2014. Evalvácia a modifikácia modelov výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB. 185 s. ISBN 978-80-557-0832-4. Stiahnite si ju

Publikované príspevky, ktoré autori poskytli na elektronické publikovanie