RSS RSS print

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov etickej výchovy

Záverečné skúšky učiteľov etickej výchovy

Aktualizované dňa 13.10.2014.

V dňoch 22.10. - 28.10.2014 sa uskutočnia záverečné skúšky učiteľov etickej výchovy vzdelávaných v rámci projektu APVV pre realizáciu akčného výskumu. Presný rozpis s menami nájdete tu. Skúšky sa budú realizovať v priestoroch Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Na skúšky sa pripravíte z okruhov otázok podľa toho, či ste

 • učiteľ bez prvej atestácie (témy na stiahnutie TU)
 • učiteľ s prvou atestáciou (témy na stiahnutie TU).

Odpovedať budete len z toho tematického okruhu, v ktorom ste písali Vašu záverečnú prácu. Všetky otázky sú formulované tak, aby ste pracovali s Vašou prácou, projektom vyučovacej jednotky a akčným výskumom. Iné príklady, ako príklady zo zrealizovaných akčných výskumov nebudú akceptované.

Skúšobná komisia bude pracovať v zložení:

 • predsedníčka komisie: J. Henešová
 • členovia: Miroslav Valica, Petra Fridrichová, Jozef Bugár, Brigita Šimonová/Belo Felix

Z čoho sa učiť:

Prosíme Vás, aby ste podklady na skúšku čerpali z monografie: Valica - Fridrichová a kol.: Modely výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy. Pomôckou pre Vás sú aj prezentácie, ktoré ste od nás dostávali počas vzdelávania. V prípade nejasností, alebo nedostupnosti informácií, ma kontaktujte: petra.fridrichova@umb.sk; resp. Dr. Valicu: valica.miroslav@gmail.com.

Aktualizovali sme aj adresy našich konzultantov - zmena je u Dr. Valicu a Dr. Bugára. Prosím, pozrite si na našej stránke aktualizované mailové adresy.

Záverečná prezentácia vzdelávania

Na tomto mieste si môžete pozrieť predbežný rozpis záverečných prezentácii. Po potvrdení možnosti realizovať záverečné pohovory, Vám zašleme pozvánky.

dátum predesda mesto počet začiatok koniec
21.6.2014 Valica Martin 12 9:00 17:00
22.6.2014 Fridrichová Žiar n. Hronom 11 9:00 17:00
22.6.2014 Valica Prievidza 12 10:00 18:00
29.6.2014 Valica Rimavská Sobota 8 9:00 14:00
29.6.2014 Fridrichová Rimavská Sobota 8 9:00 14:00
28.6.2014 Fridrichová Banská Bystrica 13 10:00 18:00

V dňoch 21.6. - 29.6.2014 prebehnú záverečnú prezentáciu inovačného vzdelávania učiteľov Rozvoj psychodidaktických a výskumných kompetencií učiteľov etickej výchovy pre primárne a sekundárne vzdelávanie.
Na tomto mieste si stiahnite prihlášku na skúšku a odošlite ju elektronicky na adresu petra.fridrichova@umb.sk do 30.5.2014. Prihláška

Záverečné práce programu Rozvoj psychodidaktických a výskumných kompetencií učiteľov etickej výchovy

Na tomto mieste si možete stiahnuť a pozrieť:

Odpovede na otázky, ktoré by Vás mohli zaujímať:

 • elektronickú verziu práce pošlete 1 deň pred Vašou záverečnou prezentáciou (termín bude v pozvánke, ktorú Vám zašleme začiatkom júna 2014) na mailovú adresu: petra.fridrichova@umb.sk 
 • vytlačenú prácu prineste v deň prezentácií vytlačenú 3x a zviazanú v hrebeňovej väzbe,
 • osvedčenie o ukončení vzdelávania Vám odovzdáme po prezentácii,
 • prezentácie Vašich výsledkov z experimentov budú realizované v termíne od 21. - 29.6.2014 (nevylučujeme, že v závislosti od počtu účastníkov bude aj skorší termín prezentácií, o čom Vás však budeme včas informovať),
 • prácu odovzdávate elektronicky v PDF verzii na adresu petra.fridrichova@umb.sk,
 • spôsob uvádzania literatúry v Zozname bibliografických odkazov je uvedený v Manuáli (viď vyššie).

Kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov etickej výchovy
pre primárne a sekundárne vzdelávanie

Vážené pani učiteľky,
vážení páni učitelia,

na tomto mieste si môžete stiahnuť všetky pozvánky na vzdelávanie v rámci programu Rozvoj psychodidaktických a výskumných kompetencií učiteľov etickej výchovy.

Vzhľadom na množiace sa otázky sme sa rozhodli odpovedať na niekoľko Vašich často kladených otázok:

 • vytlačenú prácu prineste v deň pohovorov vytlačenú 3x a zviazanú v hrebeňovej väzbe,
 • osvedčenie o ukončení vzdelávania Vám odovzdáme po pohovore,
 • prácu odovzdávate elektronicky podľa termínu uvedeného v pozvánke v PDF verzii na adresu petra.fridrichova@umb.sk,
 • spôsob uvádzania literatúry v Zozname bibliografických odkazov je uvedený v Manuáli (viď nižšie).

Záverečné skúšky vzdelávania

V dňoch 14.6. - 22.6.2013 prebehnú záverečné pohovory inovačného vzdelávania učiteľov etickej výchovy pre primárne a sekundárne vzdelávanie.
Na tomto mieste si stiahnite prihlášku na skúšku a odošlite ju elektronicky na adresu petra.fridrichova@umb.sk do 11.6.2013. Prihláška

Záverečné práce programu Rozvoj odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy

Na tomto mieste si možete stiahnuť a pozrieť:

Aktuálne informácie

Milé účastníčky,
milí účastníci vzdelávania,
upozorňujeme Vás, že sme na našich stránkach zverejnili kontakty na lektorov vzdelávacieho programu. Prosíme Vás, neváhajte a v prípade akýchoľvek problémov s domácimi úlohami alebo s otázkami k prednáškam, ich kontaktujte.


Ciele vzdelávacieho programu

 1. Vytvoriť a overiť inovačný model výučby etickej výchovy v pedagogickej praxi.
 2. Vytvoriť a realizovať inovačné vzdelávanie učiteľov etickej výchovy v dvoch nadväzných vzdelávacích programoch:
  Vzdelávací program 1: Rozvoj odborných a digitálnych kompetencií učiteľov etickej výchovy
  Vzdelávací program 2: Rozvoj psychodidaktických a výskumných kompetencií učiteľov etickej výchovy
 3. Vytvoriť nové metodiky etickej výchovy pre primárny a sekundárny stupeň vzdelávania.
 4. Pripraviť písomne práce pre 1. a 2. atestačnú skúšku na PF UMB.

Vzdelávací program zameraný na inováciu výučby etickej výchovy realizovaný v dvoch nadväzných programoch sa uskutoční od júla (augusta) 2012 – júla 2014 v celkovom rozsahu 206 hodín (47 kreditov). Riaditelia škôl môžu udeliť 13 kreditov za vytvorenie metodiky etickej výchovy pre školu. Pre učiteľov – absolventov vzdelávaní (Vzdelávacieho programu 1 a Vzdelávacieho programu 2), ktorí získajú 60 kreditov, sa pripravia na Pedagogickej fakulta UMB v Banskej Bystrici atestačné skúšky (august 2014).

Pozn.: Vzdelávací program 1  pre primárne vzdelávanie bude realizovaný v modifikovanej podobe - filozoficko-etické témy budú nahradené inými oblasťami etickej výchovy ťažiskové pre primárne vzdelávanie.

Pre ďalšie informácie o projekte kliknite tu


Kontakty na lektorov vzdelávacieho programu

Meno školiteľa

Kontakt

Vzdelávacia oblasť

PhDr. Miroslav Valica, PhD.

valica.miroslav@gmail.com
0917 103 180

Priateľstvo ako hodnota v etickej výchove – komunikácia a asertivita

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

petra.fridrichova@umb.sk
0917 103 179

Globálne rozvojové vzdelávanie

prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.

bsimonova@stonline.sk 

Literatúra v etickej výchove

prof. Mgr. Belo Felix, PhD.

belo.felix@umb.sk

Hudobné umenie v etickej výchove

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

vojtech.korim@umb.sk

Komplexná prosociálnosť

Mgr. Štefan Ligas, PhD.

stefan.ligas@umb.sk

Digitálna gramotnosť v etickej výchove

PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD.

katarina.lucinkiewiczova@umb.sk

Výtvarné umenie v etickej výchove

PaedDr. Eva Balážová, PhD.

eva.balazova@umb.sk

Mediálna výchova v etickej výchove

Mgr. Ján Kaliský, PhD.

jan.kalisky@umb.sk

Etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
Environmentálna výchova v etickej výchova

Mgr. Jozef Bugár, PhD.

j.bugar@centrum.sk

Etika a svetové náboženstvá

PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

janka.kyselova@umb.sk

Etika a ekonomické hodnoty

Meno: Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Tel. č.: 0917 103 179
Email: petra.fridrichova@umb.sk
Webové stránky: www.pdf.umb.sk – Katedra etickej a občianskej výchovy
http://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-etickej-a-obcianskej-vychovy/apvv-0690-10-inovacia-edukacnej-praxe-etickej-vychovy/

 

Kontaktný formulár

=