RSS RSS print

konferencia Inovácia etickej výchovy: teoretické a praktické reflexie

Pedagogická fakulta UMB organizuje 28. augusta 2014 konferenciu: Inovácia etickej výchovy: teoretické a praktické reflexie

konanú ako súčasť riešenia projektu, APVV-0690-10 Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy

 

Cieľ a zameranie konferencie

Etická výchova je najmladší vyučovací predmet v aktuálnom štátnom kurikule Slovenska, avšak od jeho zavedenia je jeho obsah, ciele, ale aj metodika často podrobovaný kritike aj polemikám o význame a prínose pre žiakov. Členovia tímu projektu Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy realizovaného na základe podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0690-10 sú presvedčení o aktuálnosti predmetu etická výchova, avšak aj o potrebe jeho inovácie. Práve tieto dva aspekt boli kľúčovými pre vytvorenie návrhu inovačného modelu výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy.

Nositeľmi inovácie výučby (nielen) etickej výchovy by mali byť samotní učitelia. Na základe vytvoreného kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy výskumný tím grantového projektu Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy (APVV-0690-10) vytvoril vzdelávacie programy zamerané na rozvoj odborných, psychodidaktických a výskumných kompetencií učiteľov etickej výchovy. Vzdelávacie programy zamerané na rozvoj kompetencií učiteľov etickej výchovy boli realizované od roku 2012. Konferencia Inovácia etickej výchovy: teoretické a praktické reflexie vytvára priestor pre prezentáciu a diskusiu k zisteniam odborníkov aj učiteľov etickej výchovy v oblasti obsahovej aj metodickej inovácie vo výučbe etickej výchovy formou akčného výskumu.

Sekcie konferencie

Literatúra v etickej výchove

Výtvarné umenie v etickej výchove

Hudobné umenie v etickej výchove

Mediálna výchova v etickej výchove

Priateľstvo ako téma etickej výchovy v primárnom vzdelávaní

Globálne rozvojové vzdelávanie v etickej výchove

Etika a ekonomika

Etika a náboženstvá

Ekoetika v etickej výchove

Etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania

Politická etika v etickej výchove

Vedeckí garanti konferencie

Prof. Belo Felix, PhD.

Prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

Prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.

PhDr. Miroslav Valica, PhD.

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Programový výbor konferencie

PaedDr. Eva Balážová, PhD.

Mgr. Jozef Bugár, PhD.

Mgr. Ján Kaliský, PhD.

PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD.

Mgr. Terézia Rohn

Organizačný výbor konferencie

Mgr. Gabriela Bradová

Ing. Zuzana Lakomčíková

PhDr. Martina Straková

Mgr. Alena Zvarová

Možnosti účasti na konferencii*

Vedecká štúdia publikovaná v zborníku vedeckých štúdií

Výber príspevkov bude schvaľovať programový výbor konferencie na základe doručených príspevkov. Štúdia by sa mala venovať jednej z kľúčových oblastí inovácií etickej výchovy. Rozsah publikovaného príspevku je 20 normostrán. Každá vedecká štúdia bude recenzovaná dvoma recenzentmi.

Príspevok v zborníku odborných a metodických inovácií etickej výchovy

Účastníci majú možnosť publikovať príspevok v zborníku korešpondujúci s témou sekcie. Výber príspevkov bude schvaľovať programový výbor konferencii na základe doručených príspevkov. Zborník bude recenzovaný. Rozsah publikovaného príspevku je 8 normostrán.

Účastník konferencie

Na konferencii majú možnosť zúčastniť sa aj participanti bez záujmu o publikovanie v zborníku, a teda bez záujmu o publikovanie v zborníku. Účastníci získajú certifikát o účasti na konferencii.

*Pozn.: Na konferencii vystúpia s príspevkom iba priamo oslovení účastníci. Všetci účastníci získajú certifikát o účasti na konferencii.

Dôležité termíny

25.8.2014

termín prihlásenia sa na konferenciu na http://goo.gl/GBKtyN

26.8.2014

zverejnenie programu konferencie

27.8.2014

zaslať príspevok na konferenciu na petra.fridrichova@umb.sk

28.8.2014

konferencia

Miesto konania

Konferencia sa uskutoční v priestoroch Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Program konferencie tu

Kontaktný formulár

=