Katedra etickej a občianskej výchovy

Etika je činnosť smerujúca k vnútornej dokonalosti ľudskej osobnosti. - A. Schweitzer

Oznamy Katedry

Kde nás nájdete

Katedra etickej a občianskej výchovy
PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profil katedry

Vážení partneri,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom k organizačným zmenám na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici došlo od 1.10.2020 k organizačnej zmene, ktorej vyústením je zlúčenie dvoch katedier, a to Katedry etickej a občianskej výchovy a Katedry pedagogiky. V súčasnosti členovia obidvoch katedier už spolupracujú v rámci spoločnej katedry pod názvom Katedra pedagogiky. Katedra pedagogiky okrem svojich učiteľských i neučiteľských študijných programov bude zastrešovať a naďalej rozvíjať aj študijný program Učiteľstvo etickej výchovy, ktorého aktuálnym garantom je doc. Ján Kaliský, PhD.

Katedra pedagogiky PF UMB

 

Historický text:

Katedra etickej a občianskej výchovy zabezpečuje výučbu teoretických základov vedných odborov, konkrétne základných disciplín etiky, filozofie, politológie, histórie, pričom ich vyučuje nielen v rámci garantovaných študijných programov, ale aj ako súčasť všeobecného základu pre všetkých študentov Pedagogickej fakulty UMB.

Členovia Katedry etickej a občianskej výchovy sa aktívne podieľali a podieľajú na viacerých grantových projektoch (vrátane medzinárodných) zameraných na rôzne aspekty občianstva, environmentálnej etiky, ľudských práv, kritického myslenia a ich možnej aplikácie do vyučovania etickej výchovy, ako aj komparáciu etickej výchovy vo vybraných krajinách Európy. Výstupy z uvedených projektov zahŕňajú okrem vedeckých publikácií určených pre užšiu odbornú verejnosť aj didaktické materiály pre základné a stredné školy. Pri riešení projektov členovia katedry spolupracujú najmä s partnermi z Českej republiky (Karlova univerzita v Prahe, Univerzita Hradec Králové...), Poľska (hlavne pracoviská v Lodži, Lubline, Varšave) a Holandska (Tilburg University). Katedra etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty UMB nadviazala a rozvíja spoluprácu v oblasti etickej výchovy s odborníkmi z Dublin City University v Írsku. Doterajšia spolupráca sa pretavila do výmenných prednáškových pobytov vyučujúcich oboch pracovísk. V rámci projektových aktivít katedra organizovala viaceré medzinárodné vedecké konferencie a workshopy.

Hlavné oblasti výskumu:

  • Kurikulum etickej výchovy na Slovensku i v Európe
  • Rozvoj kritického myslenia vo vyučovaní
  • Atribúty európskej identity v oblasti výchovy

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Rozširujúce štúdium

Rigorózne konanie