RSS RSS print

Katedra etickej a občianskej výchovy

úvodná fotografia - stromy

Kde nás nájdete:

Katedra etickej a občianskej výchovy
PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

A blok, 1. posch.
telefón: 048 446 4312
e-mail: anna.eibnerova@umb.sk

Profil katedry

Katedra etickej a občianskej výchovy vznikla 1. októbra 2006 z Oddelenia etickej výchovy. V súčasnosti ju vedie doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD. a členmi sú Prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc., Prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD., doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., Mgr. Ján Kaliský, PhD., Mgr. Petra Fridrichová, PhD., PaedDr. Katarína Čižmáriková, PhD., Mgr. Barbora Baďurová, PhD., PaedDr. Eva Balážová, PhD. a sekretárkou katedry je Anna Eibnerová.

Katedra gestoruje v súčasnosti akreditovaný študijný program Učiteľstvo etickej výchovy a Učiteľstvo výchovy k občianstvu v obidvoch stupňoch vysokoškolského štúdia (Bc., Mgr.) a podieľa sa na garantovaní magisterského študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika. Pre študentov vlastný študijných programov zabezpečuje výučbu teoretických základov vedných odborov, konkrétne základných disciplín histórie, filozofie, politológie, etiky a regionalistiky, pričom ich vyučuje aj ako súčasti všeobecného základu pre všetkých študentov Pedagogickej fakulty UMB v akreditovaných študijných programoch. Na základe takejto profilácie orientuje aj ponuku povinne voliteľných a výberových učebných predmetov a kurzov vo všetkých akreditovaných programoch.

V nadväznosti na vedecko-výskumný profil kmeňových členov katedry a uvedené vedné odbory a učebné predmety je aktuálna bádateľská orientácia učiteľov postupne zameriavaná na problematiku filozofických, etických, historických, regionalistických, politologických, psychologických aspektov edukácie, s osobitným akcentom na didaktickú aplikáciu. 

Profil absolventa programu Učiteľstvo etickej výchovy

 • absolvent bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy bude spôsobilý pokračovať v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia učiteľstva etickej výchovy. Je schopný vykonávať profesiu asistenta učiteľa, animátora (lektora) voľného času, pracovníka štátnej a verejnej správy, asistenta na rozličných špecializovaných pracoviskách v oblasti školstva. Môže sa uplatniť aj v rôznych oblastiach verejného i súkromného sektora, v oblasti sociálnych služieb, neziskových organizácií a pod. Absolvent bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo etickej výchovy si osvojil základné historické a teoretické poznatky z oblasti etickej výchovy, chápe ich a dokáže aplikovať na konkrétne každodenné situácie. Získal základné poznatky filozofických, psychologických a pedagogických kontextov etickej výchovy, pozná tradície, kultúru a hodnotový systém vlastnej krajiny a špecifiká jej jednotlivých regiónov. Ovláda základné zručnosti pedagogickej a interpersonálnej komunikácie so širokou verejnosťou a orientuje sa v organizačných procesoch inštitucionálneho vzdelávania. Je schopný sústavne sa sebavzdelávať a oboznamovať s novými postupmi, metódami, formami a prostriedkami práce s deťmi, mládežou i dospelou populáciou,

 • absolvent magisterského stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy získa profesijné spôsobilosti na výkon učiteľskej profesie predmetu etická výchova na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, vysokej školy. Je spôsobilý pre pedagogickú činnosť aj v oblasti záujmových a voľnočasových aktivít, v rozličných oblastiach edukácie vo verejnom a súkromnom sektore, v oblasti sociálnych služieb, neziskového sektora a pod. Získa spôsobilosti pre úspešné pokračovanie v štúdiu na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania (odborová didaktika). Absolvent magisterského študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy si osvojil teoretické a praktické vedomosti a zručnosti z pedagogiky, psychológie a etiky, ktoré vie uplatniť v tvorbe, realizácií a evalvácií výchovno-vzdelávacích programov etickej výchovy, zameraných na rozvoj etických, personálnych, sociálnych a komunikačných kompetencií žiakov. Pozná aktuálne problémy a trendy vzdelávania vo svete a využíva ich vo svojich edukačných postupoch. Má poznatky o širších teoretických súvislostiach etickej výchovy a ich dopade na spoločenský vývoj. Pozná tradície, kultúru a hodnotový systém svojho civilizačného okruhu, dokáže sa orientovať v medzinárodných súvislostiach a vzťahoch a vie aplikovať interkultúrny prístup v edukačnom procese. Absolvent magisterského študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy je spôsobilý projektovať u žiakov rozvoj sociálno-etických vedomosti, zručnosti, postojov, hodnôt a osobnostných prosociálnych vlastností a správania. Je spôsobilý uplatňovať pedagogickú metodológiu pri realizovaní rôznych výskumov. Je schopný vykonávať činnosti viažuce sa na prácu s ľuďmi, vyžadujúce empatiu, prosociálne konanie, sociálnu tvorivosť a vie vhodne prepájať a aplikovať etické východiská s rôznymi oblasťami praktického života.

Profil absolventa programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu

Absolvent/ka bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo výchovy k občianstvu:

 • si osvojil/a základné historické a teoretické poznatky z oblasti výchovy k občianstvu, chápe ich a dokáže aplikovať na konkrétne každodenné situácie,
 • osvojil/a si základné poznatky filozofických, logických, sociologických, ekonomických, politických, historických, didaktických, psychologických a pedagogických kontextov výchovy k občianstvu,
 • chápe vlastnú hodnotovú pozíciu, dokáže si uvedomiť rolu predsudkov, chápe význam tolerancie iných názorov, dokáže efektívne viesť diskusiu na rozličné spoločenské a politické témy,
 • je otvorený/á nenásilným a konštruktívnym riešeniam spoločenských problémov,
 • chápe potrebu demokracie, občianskej participácie a pluralizmu v spoločnosti a dokáže ich vhodne sprostredkovať,
 • má schopnosť primerane analyzovať pojmy ako dôstojnosť, rešpekt, tolerancia, solidarita a chápe ich význam v demokratickej spoločnosti
 • má rozvinuté kritické myslenie, schopnosť argumentácie a komunikačné zručnosti.

Absolvent/ka bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo výchovy k občianstvu:

 • je pripravený/á pre prácu so žiakmi najmä v záujmových mimovyučovacích školských a mimoškolských aktivitách a inštitúciách,
 • ovláda základné zručnosti v oblasti výchovy k občianstvu a je schopný/á kooperovať pri príprave a realizácii odborných projektov, ako aj pri spolupráci s rodičmi a zákonnými zástupcami detí a mládeže,
 • je spôsobilý/á vystupovať na verejnosti a komunikovať s ľuďmi z rôznych vekových skupín a prostredí (nehomogénne a i homogénne skupiny, telesne i zdravotne hendikepovaní klienti v oblasti sociálnych služieb a zariadení, príslušných ekumenických skupín a pod.),
 • dokáže identifikovať podstatu občianskych problémov z hľadiska teoretického poznania, ale aj v konkrétnej praxi najmä vo výchovno ‒ vzdelávacích, edukačných, ale aj vo verejných a štátnych inštitúciách, či v súkromnom sektore,
 • je orientovaný/á v prostredí práce so základnými školskými dokumentmi a v oblasti školskej legislatívy.

Absolvent/ka bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo výchovy k občianstvu:

 • dokáže uplatňovať profesionálny prístup v kontexte s etickým, odborným a právnym charakterom programu a odboru,
 • ovláda základné postupy, formy a metódy práce v oblasti modernej technológie vzdelávania,
 • je schopný/á riadiť rozličné pracovné tímy a uplatňovať metódy sebariadenia a sebarozvoja,
 • vo vyučovacom procese môže napomáhať rozvíjať myšlienku aktívneho a zodpovedného občianstva.

 

Uplatnenie absolventa/ky bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo výchovy k občianstvu:

Absolvent/ka bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo občianskej výchovy je:

 • spôsobilý/á pracovať v rozličných zariadeniach pre mimoškolské aktivity detí i mládeže a v inštitúciách poskytujúcich podmienky pre prežívanie voľného času dospelých, spôsobilý viesť rôzne záujmové útvary žiakov, študentov a dospelých, teda vykonávať kvalifikovaného animátora voľného času,
 • spôsobilý/á svoje odborné zručnosti a vedomosti, ako aj praktické schopnosti využívať v oblasti plánovania a uskutočňovania edukačného procesu, najmä záujmových a voľnočasových aktivít, ovláda základné zručnosti pedagogickej a interpersonálnej komunikácie so širokou verejnosťou a orientuje sa v organizačných procesoch inštitucionálneho vzdelávania,
 • je spôsobilý pracovať ako asistent/ka učiteľa,
  • spôsobilý/á pracovať v rozličných oblastiach štátnej a verejnej správy ako odborný referent,
  • pracovať v oblasti sociálnych služieb, v oblasti tretieho sektora a pod.
   • rovnako je spôsobilý/á pokračovať v magisterskom stupni štúdia v rovnakom, prípadne príbuznom, odbore.

 

Absolvent/ka magisterského stupňa Učiteľstva výchovy k občianstvu:

 • má prehĺbené vedomosti získané počas bakalárskeho štúdia, teda všeobecný spoločenský, politický, kultúrny prehľad, tiež sa orientuje v sociálnom a právnom kontexte výchovy a vzdelávania,
 • má rozšírené a prehĺbené znalosti v oblasti najmä z teórie štátu a práva a didaktiky občianskej náuky a výchovy k občianstvu,
 • počas magisterského štúdia má možnosť si prehĺbiť znalosti z oblasti axiológie a hodnotovej výchovy, politológie, metodológie výskumu vo výchove k občianstvu, interkultúrnej a globálnej výchovy, environmentálnej výchovy a pod.,
 • je oboznámený/á s rozličnými možnosťami učenia a výchovy, pozná rôzne alternatívne pedagogické koncepcie a didaktické metódy. Dokáže ich vhodne aplikovať vo výučbe, vytvárať tematický plán, pracovať s metodickými materiálmi, vytvárať rôzne učebné pomôcky a efektívne diagnostikovať žiakov, pozná obsah štátneho vzdelávacieho programu,
 • je orientovaný/á v najnovších základných trendoch vzdelávacích a výchovných programov v domácich podmienkach i v zahraničí a dokáže ich tvorivo aplikovať do výchovno-vzdelávacej praxe,
 • je schopný/á pôsobiť v oblasti profesijného poradenstva,
 • je orientovaný/á v aktuálnych problémoch vzdelávania doma i vo svetovom meradle,
 • je schopný/á sústavne sa sebavzdelávať a oboznamovať s novými postupmi, metódami, formami a prostriedkami práce s deťmi, mládežou i dospelou populáciou,
 • reflektuje aktuálne súčasné spoločensko ‒ politické problémy u nás i vo svete a dokáže na ne vhodne reagovať a nadchnúť svojich študentov/ky pre aktívnu občiansku participáciu, budovať občianske povedomie a viesť ich k zodpovednému preberaniu sociálnych rol,
 • dokáže analyzovať, identifikovať a vysvetľovať (rôznym skupinám percipientov) fundamentálne občianske problémy a navrhovať spôsoby ich riešenia,
 • dokáže sa orientovať v medzinárodných súvislostiach, vzťahoch a tradíciách a vie aplikovať interkultúrny prístup v praktickej každodennej činnosti,
 • má osvojené komunikačné zručnosti, je schopný/á racionálne a kriticky argumentovať, spolupracovať,
 • je schopný/á ovplyvňovať morálny charakter študentov/iek,
 • je schopný/á chápať širšie súvislosti výchovy a vzdelávania najmä z aspektu uplatňovania základných mravných princípov, noriem, hodnôt a etických kódexov v príslušných oblastiach svojej činnosti, má zmysel pre spoluprácu a toleranciu v medziľudských a multikultúrnych vzťahoch.
 • je adaptabilný/á a dokáže prepájať súvislosti, interdisciplinárne spájať poznatky a odovzdať ich ďalej,
 • vďaka metodologickým základom empirického skúmania dokáže mapovať a kriticky reflektovať súčasný stav spoločnosti a prognózovať aj jej budúci vývoj.

 

Uplatnenie absolventa/ky magisterského stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo výchovy k občianstvu:

Absolvent/ka má predpoklady stať sa kvalifikovaným učiteľom/kou pre výučbu Občianskej náuky a výchovy a Náuky o spoločnosti na základných a stredných školách. Absolvent/ka magisterského stupňa študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu je spôsobilý/á vykonávať :

 • profesiu učiteľa/ky na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania (výučba povinných predmetov Občianska náuka a výchova, Náuka o spoločnosti a vedenie predmetu Spoločenskovedný seminár),
 • kvalifikovaného animátora voľného času,
 • pracovať v oblasti verejnej správy, sociálnych služieb, v oblasti tretieho sektora, v oblasti mediácie, prípadne na personálnych oddeleniach a oddeleniach styku s verejnosťou, v organizáciách reflektujúcich stav verejnej mienky a súčasného stavu spoločnosti.

 

 

Adresa katedry

Katedra etickej a občianskej výchovy PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
email: anna.eibnerova@umb.sk
Tel. sekretariát: +421-48-446 4312

 

Etický kódex učiteľa katedry

 

 

 

 

 

 

 
 

Členovia katedry

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Funkcia: Vedúca CEV
Zaradenie: Odborná asistentka
doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.
Funkcia: Vedúca katedry
Zaradenie: Docentka
Mgr. Barbora Baďurová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PaedDr. Eva Balážová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PaedDr. Katarína Čižmáriková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
Mgr. Ján Kaliský, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Profesorka
Anna Eibnerová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa