Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Témy záverečných prác

Témy bakalárskych prác pre študijný program predškolská a elementárna pedagogika
Témy diplomových prác pre študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 
Témy diplomových prác pre študijný program predškolská pedagogika 

Dôležité termíny v súvislosti so záverečnými prácami (podľa Harmonogramu štúdia na PF UMB 2021/2022):
Termín vypísania tém ZP do AISu (Bc., Mgr.) - do 31. 3. 2022 (týka sa vyučujúcich)
Termín prihlasovania sa na tému ZP v AISe (týka sa študentstva končiaceho štúdium v ak. roku 2022/2023): 1. 4. 2022 - 6. 5. 2022
Termín akceptovania študentiek/študentov na tému ZP - do 20. 5. 2022
Termín schválenia tém ZP garantkami a garantmi štud. programov - do 31. 10. 2022