Témy záverečných prác

Témy bakalárskych prác pre bakalársky študijný program predškolská a elementárna pedagogika (pre študentky a študentov končiacich štúdium v akademickom roku 2022/2023) - v príprave

Témy diplomových prác pre magisterský študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (pre študentky a študentov končiacich štúdium v akademickom roku 2022/2023) - v príprave

Dôležité termíny v súvislosti so záverečnými prácami (podľa Harmonogramu štúdia na PF UMB 2021/2022):
Termín vypísania tém ZP do AISu (Bc., Mgr.) - do 31. 3. 2022 (týka sa vyučujúcich)
Termín prihlasovania sa na tému ZP v AISe (týka sa študentstva končiaceho štúdium v ak. roku 2022/2023): 1. 4. 2022 - 6. 5. 2022
Termín akceptovania študentiek/študentov na tému ZP - do 20. 5. 2022
Termín schválenia tém ZP garantkami a garantmi štud. programov - do 31. 10. 2022