Témy záverečných prác

Témy bakalárskych prác pre študijný program predškolská a elementárna pedagogika
Témy diplomových prác pre študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 
Témy diplomových prác pre študijný program predškolská pedagogika 

Dôležité termíny v súvislosti so záverečnými prácami (podľa Harmonogramu štúdia PF UMB 2020/2021):
Termín vypísania tém ZP do AISu (Bc., Mgr.) - do 31. 3. 2021 (týka sa vyučujúcich)
Termín prihlasovania sa na tému ZP v AISe (týka sa študentstva končiaceho štúdium v ak. roku 2021/2022): 1. 4. - 7. 5. 2021
Termín akceptovania študentiek/študentov na tému ZP - do 21. 5. 2021
Termín schválenia tém ZP garantkami a garantmi štud. programov - do 31. 10. 2021