Záverečné skúšky

Záverečná skúška v RŠ učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v akademickom roku 2019/2020

Náhradné/opravné termíny
určené pre študentov, ktorí nevložili záverečnú prácu do CRZP v riadnom termíne alebo ju neobhájili:
14. 1. 2021
Predloženie záverečnej práce vedúcemu práce – do  23. 11. 2020
Odovzdanie záverečnej práce a jej vloženie do CRZP – do 30. 11. 2020
Vkladanie oponentských posudkov do systému AIS2 – najneskôr 3 pracovné dni pred termínom záverečnej skúšky
Prihlásenie sa na záverečnú skúšku – do 30. 11. 2020

14. 6. – 25. 6. 2021 (v zmysle platného harmonogramu štúdia pre ak. rok 2020/21 – termín bude spresnený)
Predloženie záverečnej práce vedúcemu práce – do 21. 5. 2021
Odovzdanie záverečnej práce a jej vloženie do CRZP - do 28. 5. 2021
Vkladanie oponentských posudkov do systému AIS2 – najneskôr 3 pracovné dni pred termínom záverečnej skúšky
Prihlásenie sa na záverečnú skúšku – do 10. 5. 2021