Záverečné skúšky

Záverečná skúška v RŠ učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v akademickom roku 2020/2021

Záverečná skúška - koncepcia a tézy

Štátne skúšky s obhajobou záverečnej práce: 25. 8. 2021. Pre úspešné ukončenie vášho štúdia sa musíte prihlásiť v definovanom termíne na štátne skúšky. Na štátne skúšky sa môžete prihlásiť len vtedy, ak máte predmet zapísaný v zápisnom liste.

Zároveň vám odporúčame pravidelne sledovať aktualizované informácie na webovej stránke PF UMB ohľadom konania formy štátnych skúšok.

V prípade neprihlásenia sa na záverečnú skúšku v augustovom termíne máte podľa smernice o rozširujúcom štúdiu možnosť prihlásiť sa na záverečnú skúšku v ďalšom akademickom roku 2021/2022. Smernica o rozširujúcom štúdiu čl. 8, bod. 8: "V prípade, že študent nie je úspešný ani na riadnom, ani na opravnom termíne záverečnej skúšky, opakovane sa môže zúčastniť záverečnej skúšky v ďalšom roku, maximálne do dvoch rokov po skončení štandardnej dĺžky štúdia. Aj v tomto prípade má študent právo na jeden riadny a jeden opravný/náhradný termín záverečnej skúšky."