Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Záverečné skúšky

Záverečná skúška v RŠ učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie v akademickom roku 2019/2020