Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Záverečné skúšky

Záverečná skúška v RŠ učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie v akademickom roku 2019/2020

Termín záverečnej skúšky: 10. 09. 2020 (opravné a náhradné termíny)