Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Záverečné skúšky

Záverečná skúška v RŠ učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie v akademickom roku 2018/2019

Termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2018/2019:
2. termín (náhradný, opravný): 27. 08. 2019

Harmonogram záverečných skúšok v 2. termíne - v príprave