Záverečné práce

Pokyny k odovzdaniu záverečných prác pre študentov končiaceho ročníka RŠ učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie
v akademickom roku 2020/2021

Náhradné/opravné termíny určené pre študentov, ktorí nevložili záverečnú prácu do CRZP v riadnom termíne alebo ju neobhájili:
Predloženie záverečnej práce vedúcemu práce – do 21. 5. 2021
Odovzdanie záverečnej práce, jej zaevidovanie v CRZP (na základe posúdenia vedúceho ZP) - do 28. 5. 2021
Vkladanie oponentských posudkov do systému AIS2 – najneskôr 3 pracovné dni pred termínom záverečnej skúšky
Prihlásenie sa na záverečnú skúšku – do 10. 5. 2021
Záverečné skúšky s obhajobou ZP: 14. 6. – 25. 6. 2021 (v zmysle platného harmonogramu štúdia pre ak. rok 2020/21 – termín bude spresnený po odovzdaní ZP)

Upresnenie k záverečným prácam   (vzor obalu a titulného listu)