Publikácie k pedagogickej praxi

Uvádzame zoznam publikácií členov a členiek katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky k problematike pedagogickej praxe v materských školách a pedagogickej praxe na 1. stupni základných škôl:

DOUŠKOVÁ, A. - PORUBSKÝ, Š. (eds.). Vedenie študentov na odbornej učiteľskej praxi. Odborná učiteľská prax v štúdiu učiteľstva pre 1. st. ZŠ. Banská Bystrica : PF UMB, 2004.

DOUŠKOVÁ, A. - ĽUPTÁKOVÁ, K. (eds.). Učiteľské kompetencie a pedagogická prax (predškolská a elementárna pedagogika, Bc.). Banská Bystrica : PF UMB, 2007.

DOUŠKOVÁ, A. - ĽUPTÁKOVÁ-VANČÍKOVÁ, K. (eds.) Didaktické kompetencie učiteľa v MŠ a ich rozvoj. Banská Bystrica : PF UMB, 2008.

DOUŠKOVÁ, A. a kol. Na ceste k učiteľskej profesii. Banská Bystrica : PF UMB, 2008.

DOUŠKOVÁ, A. - ĽUPTÁKOVÁ-VANČÍKOVÁ, K. (eds.) Reflexia a sebareflexia ako nástroj skvalitnenia pedagogickej praxe. Banská Bystrica : PF UMB, 2009.

DOUŠKOVÁ, A. - ĽUPTÁKOVÁ-VANČÍKOVÁ, K. (eds.) Pedagogická prax v príprave učiteľa (Ďalšie vzdelávanie cvičných učiteľov).  Banská Bystrica : PF UMB, 2009.

DOUŠKOVÁ, A. - TRNKA, M. Intervenčné spôsobilosti cvičných učiteľov. Výstupný materiál z riešenia výskumnej úlohy projektu VEGA č. 1/4503/07. Banská Bystrica : PF UMB, 2009.

DOUŠKOVÁ, A. a kol. Zo študenta učiteľ . Odborná učiteľská prax v Učiteľstve pre primárne vzdelávanie. Banská Bystrica : Združenie Pedagóg o. z., 2011.

DOUŠKOVÁ, A. a kol. Zo študenta učiteľ I. Pokyny a organizácia odbornej učiteľskej praxe pre študentov učiteľstva pre primárne vzdelávania. Banská Bystrica : Združenie Pedagóg o. z., 2012.