Pedagogická prax v ŠP učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr.

Pedagogická prax - projekt (ŠP UPPV Mgr.)

Pokyny k pedagogickej praxi - projekt (letný semester 2019/2020; pre študentov 2. ročníka v dennej forme štúdia a 2./3. ročníka v externej forme štúdia)
Osobný plán študenta na praxi - odovzdá študent/ka organizátorke praxe
Inštruktáž k pedagogickej praxi - projekt

Informácie k pedagogickej praxi - projekt pre študentky a študentov dennej formy štúdia:
Súvislú prax si vybavujete individuálne. Návratky (2 tlačivá) je potrebné doručiť najneskôr do 15. 11. 2019 na študijné oddelenie PF UMB Mgr. Janke Korčokovej. Obe tlačivá nájdete dolu v prílohách, a tiež na stránke https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/praxe/ 

Informácie k pedagogickej praxi - projekt pre študentky a študentov externej formy štúdia:
Súvislú prax si vybavujete individuálne. Tlačivo "Dohoda o spolupráci" nájdete dolu v prílohách, a tiež na stránke https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/praxe/  - tam je zverejnený aj priebežne aktualizovaný zoznam škôl, s ktorými má PF UMB uzatvorené dohody o spolupráci (v tomto zozname je uvedená aj platnosť dohôd).