RSS RSS print

Projekty - aktuálne a ukončené

Aktuálne riešené projekty:

Riadenie disciplíny v triede na primárnom stupni školy
Číslo projektu: VEGA č. 1/0223/16
Vedúca projektu: prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
Zástupca vedúcej projektu: Mgr. Ružena Čiliaková, PhD.
Spoluriešitelia: PaedDr. Marian Trnka, PhD., Mgr. Ivana Ivanová, PhD., PaedDr. Tatiana Homoľová
Doba riešenia: 2016 - 2018

Kvalita vybraných komponentov školskej kultúry ako podmienka tvorby inkluzívneho školského prostredia
Číslo projektu: VEGA č. 1/0765/16
Vedúca projektu: doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Zástupca vedúcej projektu: doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Spoluriešitelia: Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., Mgr. Robert Sabo, PhD., Mgr. Mariana Cabanová, PhD., doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD., PaedDr. Marian Trnka, PhD.  
Administrátor projektu: doc. Vančíková
Doba riešenia: 2016 - 2018

Elektronické kurzy pre vyučovanie matematiky na základných školách a v prvých ročníkoch osemročných gymnázií
Číslo projektu: KEGA č. 003TTU-4/2015
Vedúci projektu: PaedDr. Milan Pokorný, PhD. (PF TU v Trnave)
Zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska: doc. RNDr. Pavel Klenovčan, CSc.
Spoluriešitelia: doc. RNDr. Pavel Híc, CSc. (zástupca vedúceho projektu, PF TU),  prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. (zástupca zodpovedného riešiteľa spolupracujúceho pracoviska, FPV UMB), RNDr. Katarína Sebínová, PhD. (FPV UMB), Mgr. Silvia Malatinská (PF TU), Mgr. Michaela Chvojková (FPV UMB), Mgr. Elena Murinová (FPV UMB), Mgr. Jana Bukovinová (FPV UMB), Mgr. Romana Gloviaková (PF UMB)
Doba riešenia: 2015 - 2018

Dieťa na prahu vzdelávania a jeho svet
Číslo projektu: VEGA 1/0598/15
Vedúca projektu: prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
Zástupkyňa vedúcej projektu: Mgr. Mariana Cabanová, PhD.
Spoluriešitelia: doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD., PaedDr. Milena Lipnická, PhD., Mgr. Robert Sabo, PhD., PaedDr. Jana Stehlíková, PhD.
Administrátorka projektu: Mgr. Zuzana Zvarová
Doba riešenia: 2015 - 2017

Implementácia kurikulárnej reformy v základných školách v Sloveskej republike
Číslo projektu: APVV-0713-12
Vedúci projektu: doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Spoluriešitelia: prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD., Mgr. Robert Sabo, PhD., PaedDr. Marian Trnka, PhD., Mgr. Michaela Vargová, PhD., Mgr. Petra Fridrichová, PhD. (IVV), Mgr. Vladimír Poliach, PhD. (KPsych.), Mgr. Radka Cachovanová, Mgr. Lýdia Simanová, Mgr. Zuzana Lynch, PhD.
Administrátorka projektu: Mgr. Eva Adamcová, PhD.
Doba riešenia: 2013 -2016

 

Ukončené projekty:

Zoznam projektov riešených v rokoch 2000 - 2015

 

Kontaktný formulár

=