Umelci v materskej škole – interpretácia umeleckého diela v predprimárnom vzdelávaní

Informácie o projekte

Hlavnou témou projektu je problematika interpretácie umenia v predprimárnom vzdelávaní, a to najmä umenia výtvarného/vizuálneho, hudobného, literárneho, dramatického. Vychádzajúc z aktuálnych kurikulárnych dokumentov pre predprimárne vzdelávanie, téma interpretácie umeleckého diela je súčasťou viacerých vzdelávacích oblastí, najmä Umenie a kultúra, Jazyk a komunikácia, ale aj Človek a svet práce a ďalších. Riešiteľský tím realizuje výskum súčasného stavu využívania interpretácie umeleckého diela v predprimárnom vzdelávaní na Slovensku. Ťažiskom projektu je návrh a overenie metodických materiálov pre učiteľov materských škôl so zameraním na interpretáciu umeleckého diela a ich zavádzanie do praxe organizovaním odborných seminárov, súťažných prehliadok tvorivosti detí a vytvorením programu kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov. Empirická rovina projektu spočíva v skúmaní vzťahu medzi možnosti učiteľov materských škôl osvojiť si vedomosti z dejín umenia, ich vzťahom k umeniu a využívaním interpretácie umenia v rámci vlastnej pedagogickej praxe.

Číslo projektu:KEGA 004KU-4/2019
Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2021
Vedúci projektu:PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD. - za PF UMB
Spoluriešitelia:PaedDr. Monika Brozmanová, PhD.
PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.
Zahraničný projekt:nie