Tvorba kurikula v oblasti jazykovej a literárnej gramotnosti v novoakreditovanom bakalárskom štúdiu

Informácie o projekte

Projekt vytvára výskumné predpoklady na vypracovanie modernej vysokoškolskej učebnice s cvičebnicami na výučbu ťažiskového povinného predmetu Jazyková a literárna gramotnosť v materskej škole a základnej škole a s ním súvisiacich voliteľných predmetov v novoakreditovanom študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) Učebnica a cvičebnice budú zamerané na rozvoj didaktických kompetencií študentov – budúcich učiteľov v materských školách a vychovávateľov školských klubov detí vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Kurikulum bude postavené na najnovšom teoretickom a výskumnom poznaní ontogenetických aspektov detskej psychiky a reči, na lingvodidaktickom poznaní integračnej komunikačno-kognitívnej a zážitkovej koncepcie rozvíjania jazykových a komunikačných spôsobilostí detí v materských školách a školských kluboch detí, na dôslednej analýze obsahu novoprijatých štátnych vzdelávacích programov a metodík pre predprimárne a primárne vzdelávanie (2015), na metodických aspektoch edukačnej praxe a na výsledkoch výskumu didaktických kompetencií študentov v oblasti jazykovej a literárnej gramotnosti pre rozvíjanie jazykových a komunikačných spôsobilostí detí v materských školách a školských kluboch detí.

Číslo projektu:KEGA 013UMB-4/2017
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Mgr. Mariana Cabanová, PhD.
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. Mgr. Jana Venzelová
Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.
Mgr. Eva Lacková, PhD.
Zahraničný projekt:nie