Riadenie disciplíny v triede na primárnom stupni školy

Informácie o projekte

Aktuálna problematika školskej disciplíny a školského manažmentu nie je predmetom diskusie iba učiteľov, rodičov, ale dostáva sa do pozornosti verejných médií, je námetom mediálneho spracovania rôzneho charakteru. V súčasnosti znepokojujú učiteľov, rodičov ale aj verejnosť problémy týkajúce sa najmä nežiaduceho správania sa žiakov. Viažu sa na nedostatky spojené s nekvalitným riadením výučby. Volanie učiteľov o pomoc a ich túžba po strategickom manažmente si vynucujú priestor na riešenie problému. Na základe štúdia inšpirácií zo zahraničia (vedecko-výskumné štúdie odborníkov, spolupráca s profesorom Dolf van Veenom z Holandska, z krajiny vykazujúcej výborné výsledky v oblasti riadenia disciplíny žiakov) a výskumného šetrenia (členkou riešiteľského tímu Ivany Ivanovej v holandských školách) sme stanovili cieľ projektu. Jeho cieľom je vytvoriť a overiť optimálny model triedneho manažmentu, zavedením nami navrhnutých preventívnych opatrení a zámernej výchovy k disciplíne.

Číslo projektu:VEGA 1/0223/16
Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Ružena Tomkuliaková, PhD.
PaedDr. Marian Trnka, PhD.
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Zahraničný projekt:nie