Predstavy aktérov vzdelávania o inkluzívnej škole ako východisko hľadania dialógu v profesijne variabilných tímoch

Informácie o projekte

Predložený projekt je reakciou na výsledky predchádzajúceho výskumu, z ktorého vyplynula potreba konceptualizácie pojmu inkluzívna škola a odkrytie jeho významových rovín v kontexte slovenskej reality askúsenosti. Cieľom predmetného výskumu je prostredníctvom kvalitatívno-kvantitatívnej výskumnej stratégie – Q metodológie kategorizovať predstavy o inkluzívnej škole a následne prostredníctvom meracieho nástroja vlastnej tvorby zistiť na reprezentatívnej vzorke pedagogických a odborných zamestnancov, ktorá z nich je dominantná pre jednotlivé profesijné skupiny. Zaujímať nás bude komparácia predstáv (sociálnych reprezentácií) troch skupín respondentov, ktoré sú modelované na pozadí odlišnej kultúry – kultúry bežných základných škôl, kultúry špeciálnych základných škôl a kultúry poradenských zariadení. Zistenia majú ambíciu byť príspevkom k hľadaniu cesty skvalitňovania dialógu v profesijne variabilných tímoch, ktoré by v súlade s konceptom inkluzívneho vzdelávania mali pôsobiť v prostredí bežných škôl.

Číslo projektu:VEGA 1/0642/20
Doba riešenia:1. jan. 2020 - 31. dec. 2022
Vedúci projektu:Mgr. Robert Sabo, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD. – zástupca
PaedDr. Marian Trnka, PhD.
Mgr. Barbara Basarabová – doktorandka
Mgr. Dominika Molnárová – doktorandka
Zahraničný projekt:nie